WSJ'den harika bir yaz?

HaldunS

New member
Katılım
12 Eki 2007
Mesajlar
162
Tepkime puanı
0
Puanları
0
Konum
Eski?ehir
WSJ'den harika bir yaz?

21 Ekim 2007 Pazar 01:08
Ekli dosyayı görüntüle 126
ABD'nin sayg?n gazetelerinden Wall Street Journal'den Temsilciler Meclisine ders

ABD'nin sayg?n gazetelerinden Wall Street Journal (WSJ), Türkiye ile ABD aras?ndaki ili?kilerin son derece önemli oldu?unu ve bu ili?kilerin her iki ülkedeki iç politika nedeniyle zarar görmesine izin verilmemesi gerekti?ini yazd?.

Gazetede, ''Türk Cephesi'' ba?l???yla ç?kan yorum yaz?s?nda, ''ABD aç?s?ndan daha iyi bir Ortado?u'ya giden yolun Ankara'dan geçti?i'' bildirildi. Yaz?da geçen haftan?n ABD'nin ''en yak?n Müslüman müttefiki'' olan Türkiye, hatta tüm Ortado?u ile olan ili?kileri aç?s?ndan ''bir dönüm noktas?'' oldu?u kaydedildi.

Gazete, Ermeni tasar?s? ve TBMM'de kabul edilen tezkere yüzünden ya?anan geli?melerin, iki ülkedeki ak?ll? liderler taraf?ndan müttefiklik ili?kilerinin yenilenmesi aç?s?ndan bir f?rsat olarak kullanabilece?ini yazd?. Türk-ABD ç?karlar?n?n örtü?tü?ünü vurgulayan gazete, iki ülkenin birbirlerine so?uk sava? dönemindeki kadar ihtiyac? oldu?unu anlatt?.

Yaz?da Ankara ve Washington'daki daha dengeli siyasetçilerin bu gerçe?i bildikleri belirtilirken, TBMM'de kabul edilenen tezkerenin s?n?rl?l??? aç?s?ndan da son derece dikkate de?er oldu?una i?aret edildi. Ba?bakan Recep Tayyip Erdo?an'?n tezkereyi, terör örgütü PKK'n?n 13 askeri öldürmesinin ard?ndan 1 haftadan fazla bir süre sonra meclise getirdi?ine dikkati çekilen yaz?da, ''Hiçbir demokratik hükümet, bu tür sald?r?lar? ve halk?n giderek büyüyen k?zg?nl???n? görmezden gelemezdi'' denildi.

Türkiye acele hareket etmiyor!

Türkiye'nin Kuzey Irak'a aceyle girme gibi bir niyet göstermedi?i belirtilen gazetede, ''Türkiye'nin s?n?r operasyonu düzenlemenin risklerinden kaç?narak ABD ve Irakl? Kürtler'in Kandil Da??'nda saklanan PKK'y? s?k??t?rmas?n? tercih etti?i'' yorumunda da bulundu.

Yaz?da, TBMM'de kabul edilen tezkerenin Türkiye'nin yapt??? bir ''uyand?rma ça?r?s?'' oldu?u görü?ü de ifade edildi.

1915'i tarihçilere b?rak?n

Bu arada Demokratlar'?n Ermeni tasar?s?yla geçen hafta ''neredeyse Türkiye'nin gözüne parmak att???'' belirtilerek 1915 olaylar?n?n tarihçilere b?rak?lmas? gerekti?i kaydedildi.

Gazete sözkonusu tasar?n?n ABD'nin Ankara'daki etkisini a??nd?raca??n?, ABD'nin Irak'taki çabalar?n? tehlikeye ataca??n? vurgulad?. Terör örgütü PKK'n?n Türkiye'ye kar?? sald?r?lar?n? Ermeni tasar?s? gündemdeyken yo?unla?t?rd???n? belirten gazete, terör örgütü ''PKK'n?n Türkiye'ya kar?? sava??n?n 40 bin insan?n ölümüne yolaçt??? ve PKK'n?n ABD'yi Türkiye'den ay?rmay? isteyece?ine'' de dikkat çekildi.

ABD PKK'n?n tuza??na dü?memeli

Yaz?da ABD'nin ''PKK tuza??na dü?memesi'' için Irakl? Kürtler'i PKK'ya kar?? ad?m atmaya zorlamas? gerekti?i belirtilirken Mesud Barzani'nin, ''sald?rgan konu?ma tarz? ve pe?mergelerin PKK'n?n üzerine gitmeyi?inin Irakl? Kürtlerin PKK ile suç ortakl??? yapt??? görüntüsünü verdi?i ve birisinin Barzani'ye PKK'n?n kuzey Irak'taki ekonomik büyümesine ve istikrar?na kar?? büyük tehdit olu?turdu?unu hat?rlatmas? gerekti?i'' belirtildi.

Kaynak: A.A.

Al?nt?
 
Üst