Ve Yanal imzalad?!

kaankar

New member
Katılım
21 Eki 2007
Mesajlar
16
Tepkime puanı
0
Puanları
0
Ziya Do?an'dan do?an bo?lu?u Ersun Yanal ile gideren Trabzonspor'da resmi imza bugün at?ld?. Antrenmandan sonra 3 y?ll?k resmi sözle?meye bas?n önünde imza atan Ersun Yanal Trabzonspor'a gelmekten dolay? çok mutlu oldu?unu söyledi.
Trabzonspor'un yeni teknik direktörü Ersun Yanal, Mehmet Ali Y?lmaz Tesisleri'nde düzenlenen ve asba?kan Ha?im Sayito?lu'nun da kat?ld??? imza töreninde kendisini üç y?ll???na bordo - mavili kulübe ba?layan imzay? att?.

Yanal, Trabzonspor'un her zaman ?ampiyonlu?a oynayacak bir potansiyele sahip oldu?unu belirterek, "K?sa zamanda toparlanarak büyük i?ler ba?araca??m?za inan?yorum" dedi.

Öte yandan Yanal, imza töreninden önce tak?mla birlikte ilk idman?na ç?kt?.

EN ?Y? TEKN?K ADAMI ALDIK
Trabzonspor'da Teknik Direktör Ziya Do?an'?n görevinden istifa etmesinin ard?ndan prensipte anla?maya var?lar Teknik Direktör Ersun Yanal, Mehmet Ali Y?lmaz Tesisleri'nde düzenlenen ve Asba?kan Ha?im Sayito?lu'nun da kat?ld??? imza töreninde kendisini üzere üç y?ll???na bordo - mavili kulübe resmi sözle?meye imzay? att?.

?mza töreninde bir konu?ma yapan Asba?kan Ha?im Sayito?lu, Trabzonspor'u ba?ar?ya ta??yacak teknik direktörün Ersun Yanal oldu?una inand?klar? için kendisiyle anla?t?klar?n? belirterek, "Ersun Yanal'la iki gün önce yapt???m?z isti?are sonucunda beraber yürüme karar? ald?k. Ersun Yanal da bu Kendisi de aya??n?n tozuyla idmanlara ba?lad?. Yanal'?n Trabzonspor'u ba?ar?ya götürecek, ufku geni? bir teknik direktör oldu?unu dü?ünüyoruz. Kendisiyle üç y?ll?k sözle?me imzalad?k. Yönetim Kurulu, Türkiye'de ki ara?t?rmalar?nda çal??abilece?i, Trabzonspor'u ba?ar?ya götürecek en iyi isim oldu?u için Ersun Yanal'la anla?ma karar? ald?. Tabi ki Aral?k ay?ndaki ola?an genel kurulun aday ve adaylar? çok olacakt?r. Bizde devam edip etmeme konusunda oturup karar?m?z? verece?iz" diye konu?tu.

BA?ARILAR ?Ç?N ??MD?DEN HEYECANLANIYORUM
Trabzonspor'un çiçe?i burnunda teknik direktörü Ersun Yanal, Trabzonspor camias?n?n çok büyük bir kulüp oldu?unu belirterek, "Trabzonspor tak?m?, taraftar? ve camias? Türkiye'ye mal olmu? ve Avrupa'da sesini duyurmu? bir kulüptür. Trabzonspor devaml? ba?ar?y? hedefleyen bir tak?md?r. Bu kulübe gelmekten oldukça mutluyum. Trabzonspor'da hedefler hiçbir zaman bitmez ve bitmeyecektir. Bu hedeflerin içerisinde ortak akl?n ürünü olan ba?ar?ya ula?abilece?imizi dü?ünüyorum. Tabi ki Trabzonspor'un beklentileri vard?r. Bu beklentiler içerisindeki arzular ve bizim burada yapaca??m?z ba?ar?lar?n co?kusu beni ?imdiden heyecanland?r?yor" dedi.

GELECE??M?ZDE BA?ARI YATIYOR
Yanal, Trabzonspor'un gelece?inde ba?ar?n?n yatt???n? belirterek, "Tak?m halinde hedeflerimizi büyük koyaca??z. ?ampiyonluk büyük bir öyküdür büyük bir yolculuktur. Bir maçla ?ampiyonluk kaçmad??? gibi bir maçla da ?ampiyon olunmaz. Trabzonspor bunu zaman?nda ba?ard?. Ancak ?imdi ligde baz? farkl?l?klar var, bu farkl?l?klar? iyi analiz etmemiz gerekiyor. Trabzonspor'un ?ampiyonluk için enerjisi her zaman var. Bu enerjiyi iyi kulland???m?z takdirde hedefe ula?abiliriz. Neden ba?ar?l? olunamad??? de?il neden olunamad???n?n ara?t?r?lmas? gerekiyor. Geçmi?le hesapla?mam?z gerekir. Çünkü geçmi?e tak?l?p kal?rsak gelece?e ula?amazs?n?z" diye konu?tu.

KEND? OYUN S?STEM?M? OTURTACA?IM
Taraftarlardan ve camiadan çok k?sa bir süre istedi?ini söyleyen Yanal, "Benim belli bir futbol anlay???m var. Bunu da hemen hemen herkes biliyor. Seyircimiz bize birazc?k izin verirse, futbolcular?m?z? alk??layacakt?rlar. Oyun sistemimi futbolcular?ma tamamen uygulayabilmem için onlar? daha iyi tan?mam gerekti?ini dü?ünüyorum. Bizim hedefimiz hep zirvede olmak olacak. Trabzonspor tak?m?n?n zirveye ula?acak bir alt yap?s? oldu?unu biliyorum. ?ampiyonluk yar???nda hep beraber hissederek ya?amam?z laz?m. Buna ba?arabilecek güçte oldu?umuzu biliyorum" dedi.

KAYSER?SPOR'A GÖRE ÜSTÜNDÜK
Bu sezon hedeflerinin henüz bitmedi?ini söyleyen Yanal, "Üç puanl?k sistemde Lig ve Avrupa kupalar? hedefleri bitmeyecektir. Ben asla hedefler için bitti diyemem. Trabzonspor dün Kayserispor kar??s?nda çok kötü bir ma?lubiyet ald?. Bende orada çok üzüldüm. Bir taraftar olarak maç? izledim. Trabzonspor tak?m? Kayserispor'a göre üstün bir tak?md?. Ancak demoralize olmu? bir tak?m gördüm. Trabzonspor'un eksikleri var ve ben bunlar? gidermek için buraday?m. Benim görevde bulundu?um süre içerisinde özellikle futbolda istedi?imiz noktaya ula?aca??z. Geçen seneki puan cetveline bak?ld???nda art?k ligde tak?mlar aras?nda çok fazla puan üretilemeyece?i herkes görüyor. ?ki kar??la?ma kazan?p rakipleriniz puan kaybetti?inde bir anda onlar? yeti?ebiliyorsunuz" ?eklinde konu?tu.

B?RAZ ZAMANA ?HT?YACIM OLACAK
Trabzonspor'u lay?k oldu?u yere getirmek için, yönetimle, futbolcularla, taraftarlarla ve camia olarak ellerinden geleni yapacaklar?n? belirterek, "Trabzonspor'u ligin ba??ndan itibaren takip ediyorum. Trabzon tak?m?nda bu eksik, ?u do?ru demem yanl?? olur. Tak?mda bir ?eyleri ele?tirmem için tak?m? çok daha iyi tan?mam gerekiyor. Tak?m?n sistemini çal???nca daha iyi anlayaca??m. Futbolcularla bir fikir birli?ine varmam laz?m. Kar??mda çal??aca??m insanlara oyun kurgumu inand?rmam gerekir. Bunun için biraz zamana ihtiyac?m?z var. Çok k?sa sürede iki maç oynayaca??z. O yüzden sistemi oturtmam çok zor ancak. Bir milli ara var. Orada bu de?erlendirmeyi çok iyi yapaca??z. Eksik oldu?unu dü?ündü?üm yerler var" dedi.

TRANSFER H?ÇB?R ZAMAN DURMAZ
Yanal, her tak?mda oldu?u gibi Trabzonspor'da da transfer yap?lacak yerlerin oldu?unu ifade ederek, "Her tak?mda her an transfer vard?r. Hiçbir zaman transfer durmaz. Kurgu olarak en iyi dedi?iniz tak?mda bile transfer vard?r. Yapmam?z gereken vizyonu aç?kta öne koyarsak, ona göre transfer yapabiliriz. Ben iki üç hafta içerisinde tak?m? toparlayabilece?imi dü?ünüyorum" dedi.

TRABZONSPOR'U ÇOK ?ST?YORDUM
Trabzonspor'da bir devaml?l???n olmas? gerekti?ini söyleyen Yanal, "E?er bir devaml?l?k olursa her kongrede bir bu sorunlar? ya?amay?z. Benim ismim ortaya at?ld??? zaman bana kar?? s?cak bir bak?? oldu?unu gördüm. Benim heyecanland?ran buydu. Eskiden de ismim Trabzonspor'la birkaç kez an?lm??t?. O dönemlerde say?n Özkan Sümer ile bir görü?mem oldu. Ancak bu transfer olmam??t?. Trabzonspor tak?m?n?n ve camias?n?n bana s?cak bakt???n? biliyorum. Benim de buraya kar?? bir ilgim var. Buradaki futbol alt yap?s?na hiçbir antrenörün hay?r diyebilece?ini sanm?yorum. Buradaki enerjiyi iyi kullanabildi?imiz takdirde çok ba?ar?l? olaca??m?za inan?yorum. Trabzonspor'da bu potansiyel var ve ben o potansiyeli kullanmak istiyorum" dedi.

ANADOLU TAKIMLARINDA BA?ARI ÇOK ZOR
Anadolu tak?mlar?ndaki ini?li ç?k??l? grafi?ini de de?erlendiren Yanal, "Anadolu tak?mlardaki gerçekler ile zirveye oynayan tak?mlardaki gerçekler çok farkl?. Anadolu tak?mlar?n? zirveye oynatmak çok zordur. Ba?ar?l? olan Anadolu tak?mlardaki futbolcular hemen sat?l?yor. Trabzonspor'da böyle bir yer yakalad???n?zda kimse senin futbolcunu al?yorum diyemez. Tüm tak?mlar?m? zirvede oynat?rken, futbolcular?n ço?u ba?ka kulüplere sat?ld?" diye konu?tu.

Öte yandan Trabzonspor'da 4 ki?ilik ekibi ile göreve gelen Yanal'?n y?ll?k 1 milyon 400 bin dolar ücret alaca??, yard?mc?lar?n?n alaca?? miktar?n ise Pazartesi günü yap?lacak olan toplant?da belirlenece?i ö?renildi.

Trabzonspor'la 3 y?ll?k sözle?me imzalayarak görevine ba?layan teknik direktör Ersun Yanal, imza törenin ard?ndan Trabzonspor müzesini ziyaret etti.

Müzede tak?m?n geçmi?teki ba?ar?lar? hakk?nda bilgi edinen Yanal, "?n?allah ben de böyle kupalar alaca??m" dedi. Müzede geçmi?te tak?m?n ba?ar?lar?nda rol oynayan futbolculara özel ilgi gösteren
 
Üst