Türkiye terörü konu?uyor

HaldunS

New member
Katılım
12 Eki 2007
Mesajlar
162
Tepkime puanı
0
Puanları
0
Konum
Eski?ehir
Türkiye terörü konu?uyor

23 Ekim 2007 Sal? 00:24


Hakkari'de 12 askerin ?ehit olmas? tüm Türkiye'de büyük infiale neden oldu.
SKY Türk Televizyonu, hain terörün nedenini masaya yat?rd?..


Programa kat?lan gazeteci ve terör uzmanlar? t?rmanan PKK terörünü ve Irak yönetiminin anla??lmaz tutumunu tart??t?lar.

Sabah Yazar? Mahmut Övür "Daha dün Türkiye'nin ceplerine pasaport koydu?u Talabani ve Barzani'nin bugün bu duruma nas?l geldi?ini tart??mak laz?m. Bugün onlar?n teröre sahip ç?kmas?n?n arkas?nda neler oldu?unu görmek gerek" dedi.

Övür "DTP ile ilgili ?u gerçe?i unutmamak gerek; Bunlar kim PKK ile ili?kisi olan siyasal yoldan meclise gelmi? ki?iler. DTP'nin sorunu ?u; Kendisi ile terör aras?na bir s?n?r koyam?yor. Türkiye'nin önünde bir gerçek var. Biz bir yere götürülmek istiyoruz. ?imdi iki yol var birincisi Türkiye 2002'den beri bir ilerleme yolunda. Ekonomisi düzeldi. Milli geliri art?yor. Bundan rahats?zl?k duyanlar kim bunu görmemiz kim? Türkiye Bugün Güneydo?u'ya büyük yat?r?m yap?yor. Ama Kuzey Irak'ta meydana gelen geli?melerde Talabani ve Barzani'yi yaln?z b?rakt?. ??te bunun bedeli bize ödetiliyor" dedi.

Övür sözlerini ?öyle sürdürdü:

"Bu süreç yaz aylar?ndan beri bu hale getirildi. Cumhurba?kanl? seçimleri öncesinden AK Parti üzerine bir bask? kuruldu. ?imdi AK Parti hem iç dinamiklerle hem d?? dinamiklerle u?ra?mak konumunda. PKK ?imdi ne yap?yor bunu görelim. Bizi Kuzey Irak'a çekerek kendilerini me?ru hale getirmeye hatta Cenevre sözle?mesini yeniden önümüze ç?kartmaya çal???yor. Bakal?m biz askeri hareketle orada ba?ar?l? olacakm?y?z?"

?nternethaber Yay?n Kurulu Ba?kan? Hadi Öz???k ise "20 gün önce s?rn?rötesini konu?maya ba?lad?k. Neredeyse hergün Kuzey Irak'a girece?imiz günü saati ilan ettik. Ben ate?kesi kimin ilan etti?ini merak ediyorum. PKK m? yoksa Talabani mi? Bizi orada s?k??t?ran kim Talabani ve Barzani mi yoksa onlar?n patronlar? m?. Bir de biz burada kendi kendimizi kö?eye s?k??t?r?yoruz. ben Ba?bakana hak veriyorum. Medya kendi kendimizi yak?yor. Orada 12 askerimiz ?ehit olmu?, 8 askerimiz hainlerin elinde burada muhalefet partileri ise bundan rant elde etme pe?inde" ?eklinde konu?tu..


Öz???k ?öyle devam etti:

"Bence vakit kaybediyoruz hemen h?zl?ca Irak'a girelim sözler do?ru de?il. Dün gördük bizim içimiz yanarken Barzani ve Talabani kameralar?n kar??s?nda gülüyorlard?. Asl?nda biz terör örgütü PKK'n?n tuza??na dü?üyoruz. Girece?imiz yer bir tarla de?il ki hadi girelim. Biz bir tuza?a çekiliyoruz; kim taraf?ndan PKK ve onun patronlar? ve onlar?n da patronlar? taraf?ndan. D??ar?dan her ?ey bize o kadar kolay geliyor ki. Bu i?in uzmanlar? olanlar olay? daha iyi biliyorlar. Bizim Kuzey Irak'a girip bir ?eyi kurutacaksak hemen yar?n girelim. E?er bu i? bu kadar kolaysa ben de gideyim. Kö?k'te yap?lan liderler zirvesinde neler oldu?unu tam olarak anlayamad?k. Ama bana göre orada en gerçekçi konu?man?n Ahmet Türk'le yap?ld???na inan?yorum. Bugün kö?kten ç?kan Baykal'? dinledim hayretler içerisinde kald?m. Benim Annem bile soruyor hemen nereye gidiyorsunuz diye Baykal diyor ki elimizde bir güç var hemen girelim. Orada bir batakl?k var bizi oraya çekmek istiyorlar. Ancak orada bizi nelerin bekledi?ini iyi bilmek laz?m. Patronlar?n? bilmek laz?m ona göre hareket etmek laz?m"

Ankara'daki siyasilerden ele?tiriler alan Hadi Öz???k "?yi ki Ankara'da de?ilim. Yoksa bu iki kurt politikac?n?n aras?nda ne yapard?m bilemem. Oktay bey çok heyecanl? konu?tu. ??te bu tür konu?malar ba?ka reaksiyonlara yol aç?yor. Dün Erzurum'da Kürt vatanda?lar?m?z?n evi bas?ld?. Bursa'da DTP'nin binas? bas?ld?. ??te bu tür heyecanl? konu?malar halk? farkl? yönlere itebilir bunu kastettim. Say?n Özyürek benim Say?n Bayal'? anlayamad???m? söylüyor. Baykal'? Türkiye anlam?yor ki ben anlayay?m. Ben MHP ile CHP'yi de ayn? kefeye koymad?m. Çünkü MHP 22 Temmuz'dan beri sa?duyulu politika yürütüyor ve krizleri önleyen ad?mlar at?l?yor. Bak?n dün referandum yap?ld?. Muhalefet yine a??r bir yenilgi ald?. Bugün bu terör olmas biz Baykal'?n ne yapt???n? bugün konu?uyor olurduk. CHP ?ahin politika yapamazsa Deniz'in sonunu görürüz" ?eklinde yan?t verdi

Ak?am Gazetesi Yazar? Hüsnü Mahali de "Bu ate?kes ?eyi yeni de?il. Talabani ile yapt???m röportajda kendisi bana (E?er Türkiye opersayonu durdurursa ben ve Barzani söyleriz 6 ay 1y?ll?k ate?kes ilan ederler. yumu?ama ya?an?r. oturur konu?uruz liderleriyle. yada abde anla??r?z. abd silahlar? teslim edilir) teklif bu yani." diyerek Talabani'nin yakla??m?n? ifade etti.

Mahalli "Ben Ba?bakan Erdo?an'?n ABD'den olumlu bir yan?tla dönece?ini sanm?yorum. Bush ne diyecek Erdo?an'a tamam PKK'y? biterece?im mi diyecek? Hay?r (Sen benim isteklerimi yap Ben de sana PKK'y? verece?im) diyecek ama Ba?bakan Türkiye'ye dönünce bunu da unutacak. Ben tüm bunlar?n ABD'nin planlar?na dahil oldu?unu dü?ünüyorum ve Türkiye bunu da ataltacakt?r diye tahmin ediyorum" dedi.

Oktay Vural

Programa Ankara Stüdyosundan kat?lan MHP Genel Ba?kan Yard?mc?s? Oktay Vural, ABD'nin PKK'y? k?namaktan öte ad?mlar atmad???n? belirterek ba?ta bu ülke Irak ve Ba?bakan Erdo?an'a a??r ele?tirilerde bulundu. Vural "Türkiye'de Kürt sorunu var alt kimlik üst kimlik tart??mas?n? ba?lat?rsan bugün bu teröre cesaret vermi? olursun. Türkiye aylar önce yapmas? gereken s?n?rötesi operasyonu yapmay?nca bugün masada oturup terörü konu?mak zorunda kal?yoruz" dedi.


Vural'dan sert tepki!

Vural "?imdi Kuzey Irak'a girmezsek ne zaman girece?iz. Bak?n bugün cayd?r?c? güç olmas? gereken Türkiye cayd?r?lan güç haline gelmi?. Kim taraf?ndan? Pe?merge taraf?ndan. E?er biz yaz aylar?nda Kandil'e bir girip ç?ksayd?k ve bir daha geliriz mesaj?n? verseydik bugün bu pervas?zlar bu kadar rahat olamazd?. Yok oraya giremiyiz orada batakl?k var ne batakl??? yahu? Biz oraya girip yumru?u inidrmezsek ba?kalar?n?n gücünü kabul etmi? oluruz. Bu devlet yönetimi köle bir devlet yönetimidir. Biz 507 milletvekili ile bir karar alm???z. Müsade edin de biraz kararl? olal?m. Meseleye daha büyük bakmam?z gerek."Ercan Çitlio?lu

"Biz PKK'y? sadece Türkiye'den Kuzey Irak'a giden ki?ilerden san?yoruz. Oysa PKK'n?n içinde Suriyeli, ?ranl? ve Irakl? Kürtler var. Kuzey Irak'ta bu teröristleri affedelim Türkiye'de affetsin dü?üncesi hakim. Ancak Türkiye'de genel bir affa ?iddetle kar?? olunaca?? bilindi?i için Barzani bu teklifini geri çekti. Bence DTP'nin istedi?i gibi Genel af Türkiye'de hiç bir ?ekilde gündeme gelmez. DTP bir genel af bekliyorsa bunda kesinlikle yan?l?yor. DTP, iktidardan böyle bir teklif bekliyorsa kendisini de sistem d??? olarak görüyor demektir. DTP'nin sözcülerinin (Biz PKK'ya terör örgütü dersek sizle?iriz) diyerek zaten kendilerinin hangi çizgide oldu?unu belirtiyorlar."

Çitlio?lu ?öyle devam etti:

"Irak'ta zaman?nda KYB taraf?ndan öldürülmek istenen Barzani ve Talabani'yi biz ölümden kurtard?k. ?imdi bu iki ki?i kolkola girerek bizim gözümüzü oymaya çal???yorlar. ??te burada dü?ünülmesi gereken budur. Biz nerede hata yapt?k ta bu adamlar ?imdi bize kar?? oldular."


Mustafa Özyürek

"PKK terör örgütünün Türkiye'yi bölmeye dönük bir projesi oldu?unu hepimiz biliyoruz. Güneydo?u'da ya?ayan Kürt vatanda??m?z? terör örgütünden ay?rmak laz?m. PKK'n?n projesi nedir ?ran-Irak ve Türkiye'deki Kürt vatanda?lar?n ya?ad??? bölgeyi al?p bir Kürt devleti kurmak. ??in esas?nda ABD'nin de bu oyunda rolü var"Yard. Dç. Ahmet Han ise ?unlar? söyledi:

"Kuzey Irak'ta meydana gelecek olan bir operasyonun iktisadi boyutu var. ?imdi bunlar dile getiriliyor. Bir kere ?unu tespit edelim. Orada kim kime atei? ediyor. TSK o bölgeye rastgele ate? mi ediyor. Yoksa TSK gidip Kuzey Irak'? m? bombal?yor. Oysa PKK geliyor Türkiye'de oraya buraya ate? ediyor bunun da kar??l???n? görüyor. ?imdi hem eylem yap?yorlar hem de ate?kes ilan ediyorlar. Böyle bir ate?kes ça?r?s?n?n Türkiye'de kabul edilmesi mümkün de?ildir. Bu ate?kesle ne kastediliyor (Haa k?? geliyor ben bir nefes alay?m) bunu kabul edecek bir siyasi iktidar oldu?unu mu san?yorlar. ?kinci bir durumda PKK koordinatörlü?üne atanan Edip Ba?er pa?a istifa etmedi ama zaten bekledi?i ?eyler olmazsa görevi b?rakaca??n? ima ediyordu."


Al?nt?
 
Üst