Topuk Dikeni nedir? Tedavisi nasıldır?

HaldunS

New member
Katılım
12 Eki 2007
Mesajlar
162
Tepkime puanı
0
Puanları
0
Konum
Eski?ehir
Tipik topuk a?r?s? sabah kalk?nca veya uzun süre oturma sonras? ilk bas??ta ortaya ç?kar ve biraz yürüyünce azal?r, gün içinde yorgunlukla yeniden artar. ?leri durumlarda yürüme çok zor olabilir. Topuk a?r?s? genel bir deyimdir ve hastal???n nedenini belirtmez.

Anatomi

Topuk bölgesinde a?r?ya yolaçabilecek de?i?ik yap?lar vard?r ve bunlar?n hepsi topuk a?r?s?ndan sorumlu tutulmu?lard?r. Tüm bu yap?lar tek ba?lar?na veya beraber a?r?ya yol açabilirler. Topu?un yere basan k?sm?nda özel bir ya? dokusu vard?r ve yük ta??mak için bölmeler halinde dizilmi?tir. Zamanla bu ya? dokusu a??nabilir ve yük ta??ma özelli?ini kaybederek a?r?l? hale gelebilir.Topuk kemi?inden (kalkaneus) ba?lay?p aya??n önüne kadar uzanan bir ba? dokusu olan plantar fasya aya??n kavsini olu?turmakta önemli bir görev üstlenir. Bu dokuda olu?an ufak y?rt?klar topuk a?r?s? nedenidir. Asl?nda röntgen filmlerinde topuk kemi?inin alt?nda görülen ve topuk dikeni de denilen kemik ç?k?nt? bu ba? dokusunun yap??ma yeridir. Ancak genellikle bu kemik ç?k?nt?n?n a?r? ile bir ilgisi yoktur.Ayak bile?inden geçen sinirler topu?a do?ru ince dallar gönderir. Bu ince sinir liflerinin dokular aras?nda s?k??mas? topuk a?r?s?n?n nedeni olabilir.

Sebepler

Topuk a?r?s?n?n gerçek nedeni yukar?da say?lan sebepler olabilir. Fazla kilolu ve kösele tabanl? ayakkab? giyen insanlarda daha s?k görülür. Topuk a?r?s? baz? romatizmal hastal?klar?n ilk belirtisi olabilir. Yine topuk kemi?inin stres k?r?klar? a?r?ya yol açabilir.

Tan?

Tan? öykü ve muayene ile konabilir. Röntgen filmleri romatizmal testler ve gerekirse sinir iletim testleri ay?r?c? tan?da yard?mc?d?r.

Tedavi

Topuk a?r?s?n?n tedavisinde birkaç modalite bir arada uygulanmal?d?r. Tedavi genellikle uzun sürer ve sab?rl? olamak gerekir.Ayakkab? seçerken yumu?ak tabanl?, topuk k?sm? darbe emen ayakab?lar giymek a?r?y? azalt?r. Yürüyü? ve ko?u ayakkab?lar? bu amaç için idealdir. Di?er ayakkab?lar?n topuk k?sm?na ise silikon veya ba?ka malzemelerden yap?lm?? destekler konmas? faydal?d?r. Bu desteklerin orta k?sm?n?n delik olmas? gerekli de?ildir. A?r? plantar fasyan?n ön k?sm?na do?ru yay?l?yorsa ayak kavsini destekleyecek destekler kullan?labilir. Hasta günün büyük k?sm?n? evde geçiriyorsa topuk desteklerinin terli?e yap??abilen çe?itleri kullan?lmal? veya terli?in astar? kald?r?larak destek alt?na yerle?tirilmelidir.Ayak taban?n? esnetecek egzersizler sabah ilk kalk??ta yap?lmal? ve gün içinde birkaç kez tekrarlanmal?d?r. Ayak taban?n? gece boyunca gergin tutabilmek için gece cihazlar? kullan?labilir. A?r? kesiciler de tedaviye eklenebilir. Ayr?ca a?r?l? bölgeye hergün birkaç dakika yap?lacak friksiyon masaj? da etkili olabilir.Tüm bu önlemlerle a?r? düzelmezse topu?a kortizon enjekte edilebilir. Kortizon a?r?y? gidermekte oldukça etkili olmakla birlikte topuk ya? yast???nda bozulmaya yol açmas? riski vard?r. Yine dirençli topuk a?r?lar?nda böbrek ta?? k?rmakta kullan?lan ESWL cihaz? ve manyetik inervasyon cihazlar? da etkili olmaktad?r.Tüm bu yöntemlerle düzelmeyen a?r?larda cerrahi uygulanabilir. Cerrahide plantar fasyan?n kesilmesi, alttaki kemik ç?k?nt?n?n ç?kar?lmas? veya sinirlerin gev?etilmesi için de?i?ik yöntemler vard?r.


Al?nt?
 
Üst