??te teknolojinin 'yan etkileri'

HaldunS

New member
Katılım
12 Eki 2007
Mesajlar
162
Tepkime puanı
0
Puanları
0
Konum
Eski?ehir
Ya?am?m?z?n vazgeçilmezi teknolojik ürünler belli rahats?zl?klar? da beraberinde getiriyor.

20.10.2007 11:31

Ekli dosyayı görüntüle 106
Teknolojinin ya?am?m?z? kolayla?t?rma ve konforu art?rmadaki rolü büyük. Ancak her gün yenisi ç?kan ve saatlerce ister istemez me?gul oldu?umuz teknolojik ürünlerin, ya?am?m?za yeni sorunlar katt??? da kesin. Teknolojik devrim say?lsa da bunlar?n ba??nda bilgisayar geliyor. Masa ve dizüstü olsun bilgisayar, "teknolojiye ba?l? hastal?klar?n" en büyük tetikleyicisi.

RSI, hikikomori, internet ba??ml?l???, bilgisayara bakma sendromu, MP3’ün sürekli dinlenmesine ba?l? i?itme kay?plar? bunlardan sadece birkaç?. Saatlerce kar??s?nda oturdu?umuz bilgisayar göz, kol, boyun, bel, s?rt hatta oturma pozisyonuna ba?l? diz sorunlar?na yol açabiliyor. ??te teknolojinin eseri hastal?klar.

CEP MESAJLARI RSI HASTALI?I YAPIYOR

Saatlerce cep telefonundan mesaj çekilmesinin eseri RSI (Tekrarlay?c? gerilme yaralanmas?) hastal???. Saatlerini mesaj yazmakla geçirenlerde görülebiliyor. Ba?parmaklar?n? kullanarak mesaj çeken gençlerin zamanla yar??mas? hastal???n daha s?k görülmesine yol aç?yor. Dizüstü bilgisayarlar?ndaki maus tu?unu idare ederken i?aret parma??na fazla yüklenmek, giderek küçülen cep telefonlar? da hastal??? tetikleyen nedenlerden. Asl?nda kavrama ve tutma hareketleri sa?l?k aç?s?ndan yararl?. Ancak mesaj yollarken, fareyi yönetirken parmak uçlar?yla yap?lan tekrarlay?c? hareketler risk yarat?yor. RSI, parmaklarda uyu?ukluk, zay?fl?k, hareket yete?inin azalmas?, kas spazm?, i?ne bat?r?l?yor hissi veren derin ve vurucu a?r?larla kendini belli ediyor.

ADALE SPAZMI

Hayat?nda bilgisayar olup da ba?-boyun-omuz ve s?rt a?r?lar? çekmeyen var m?! Bilgisayarlar?n kar??s?nda saatlerce oturanlarda s?k görülen sorunlardan biri adale spazm?. Boynun her iki ön bölgesinde, ense kökünde, ba??n arka k?sm?nda, her iki omuz ve kürek kemi?inin iç yan yüzlerinde bazen ele gelen, yumak gibi hissedilen adale toplanmas? görülüyor. Kas spazm? adalenin hareketiyle artan a?r?ya neden oluyor. Klima, egzersizden uzak ya?am gibi faktörler birle?ince adale spazm? kronikle?iyor. Uyku bozuklu?u, sabah yorgunlu?u, artan ?iddette a?r?lar ortaya ç?k?yor. Bilgisayar? kullan?rken yanl?? vücut duru?u da adale spazm?n? tetikliyor. Bilgisayar kullananlarda ayr?ca, el bile?inde sinir s?k??mas? (karpal tünel sendromu), ba?parmak ve el bile?inde tendon iltihaplanmas?, omuz ve dirsekte tendon iltihaplanmas? gibi sorunlara da rastlan?yor.

H?K?KOMOR? ADINI JAPONLAR KOYDU

Teknolojinin son eserlerinden Hikikomori’nin Türkçesi "sosyal çekilme". Japonya’da 1 milyonu a?k?n gencin böyle bir sorunu bulundu?u tahmin ediliyor. Türkiye’de bu tan?y? alan kimse henüz yok. Ancak Japonya için giderek büyüyen bir sorun. Hikikomori vakalar? ergenlik ya??nda, ki?ilikleri fazla geli?memi?, çocuksu, a??r? uysal, toplum ya?am?na kar??m?yor, arkada? edinmiyor, i?e gitmiyor, evlenmek gibi bir beklentileri yok, vaktinin ço?unu bilgisayar ve televizyon kar??s?nda geçiriyor. Zaman zaman sald?rganl?k görülüyor. Asl?nda hastal?kla ilgili tart??malar t?p dünyas?nda da devam ediyor. Psikiyatristlere göre bu Japonya’ya özel kültürel bir hastal?k. Baz?lar?na göre bu bilinen hastal?klar?n yeniden tan?mlanmas?, dolay?s?yla yeni bir hastal?k de?il. Ayr?ca ’teknolojik aletlere a??r? ilgi bir sebep mi, yoksa sonuç mu?’ sorusu da henüz tam yan?tlanmad?. Daha çok gençlerde görülüyor. Çünkü yeni teknolojiyi daha kolay kavray?p, kullan?yorlar.

?NTERNET BA?IMLILI?I

Yakla??k 10 y?l önce tan?mlanan bu hastal?k Türkiye’de ve dünyada giderek daha s?k görülüyor. Sürekli internetle zaman geçiren, internet ba??nda rahatlayan, internete girmesi engellenirse huzursuz olan ve girmek için yollar arayan, bu yüzden i?, e?itim ve sosyal çevre kayb? olan ki?ilere bu tan? konuyor. Asl?nda bu tan? konmaya ba?lanm??sa da mevcut hastal?k s?n?flamalar?na henüz al?nmad?.

B?LG?SAYARA BAKMA SENDROMU

Teknolojiden en fazla zarar gören organlardan biri de gözler. Uzun süre bilgisayar ekran?na bakmaya ba?l?, gözlerde kuruma meydana geliyor. A?r?, yorgunluk, rahats?zl?k, k?zar?kl?k, bulan?k görme, çift görme, batma, göz içinde yabanc? cisim hissi, çapaklanma, ak?nt?, kapaklar?n birbirine yap??mas?, ka??nma, yanma, devaml? veya aral?kl? gözya?? ak?nt?s?, ????a hassasiyet gibi belirtiler gösterebiliyor. Asl?nda ba?-boyun-omuz ve s?rt a?r?lar?n?n da zemininde ayn? sendrom var. Bilgisayara bakma sendromunun en önemli nedeni göz kurumas?. Bilgisayarla çal??ma sonras?nda gözlerde kuruluk ve buna ba?l? yanmayla a??rl?k hissi olur. Göz yüzeyindeki kurulu?u telafi etmek üzere refleks bir göz ya?armas? da meydana gelebilir. Göz yüzeyinde kuru noktalar olu?mas?n?n temel nedeni ekran kar??s?nda göz k?rpma h?z?n?n dü?mesi. Ba? a?r?s?, odaklanma güçlü?ü, ????a kar?? gözlerin hassasla?mas?, göz yorgunlu?unun sonuçlar?.

KL?MANIN YAPTI?I

Klimalar?n havay? kuruttuklar? biliniyor. Kliman?n çal??t??? ortamlarda nem azal?r. Vücut, almas? gereken nemi a??z ve burunda bulunan mukozadan al?r. Bir süre sonra a??z ve burnun kurudu?u ve tahri? olmaya ba?lad??? hissedilir. Klima kullan?lan ortamdan ç?k?ld???nda ise solunan havada bulunan zararl? partiküller, alerjiye sebep olacak bakteriler, virüsler ve mikroplar do?rudan do?ruya vücuda al?n?yor.

ROCK D?NLEYENLERR?SK ALTINDA

MP3, Ipod gibi müzik çalarlar? çok yüksek sesle ve uzun süre dinlemek iç kulak tipi i?itme kay?plar?na zemin haz?rl?yor. Rock müzik dinleyenler daha büyük risk alt?nda. Yine cep telefonlar?n?n çok uzun süreli kullan?lmalar? halinde i?itme kay?plar? olabilece?ine dair yay?nlar yap?lmaya ba?land?. Bu i?itme kay?plar? erken farkedilir ve yüksek sesle dinleme al??kanl???ndan vazgeçilirse normale dönebilir. Ancak y?llarca sürdürülürse i?itme kayb? kal?c? olabilir. Müzikçalarlar gibi aletlere a??r? ba?lanmak da toplumdan kopmaya neden olabiliyor.

Siz hangisisiniz?

?ngiltere’nin sayg?n t?p dergisi The New Scientist’de geçti?imiz haftalarda yay?nlanan bir haberde bilgisayar ve özellikle de internetin yol açt??? yeni ve ilginç hastal?klara yer verildi. Dergiye göre internet kullan?c?lar?n? bekleyen hastal?klar:


Ego sörfü: Düzenli aral?klarla internette kendi ismini aratan ve hakk?nda internette ne gibi bilgilere ula??ld???n? kontrol eden ki?ilerin yakaland??? rahats?zl?k.

Enfornografi: Pornografi ve enformasyon sözcüklerinden türetilmi? bu kelime, "bilgi açl???n? internette dindirmeye çal??ma" olarak tan?mlan?yor.

Blog if?ac?l???: Bilinmemesi ve yay?lmamas? herkes aç?s?ndan faydal? olan bilgileri on-line yay?nlama merak?.

Youtube-Narsizmi: Kendisini tan?tmak için sürekli kendi videolar?n? internet sitelerinde yay?nlama, yay?nlatma.

Myspace Taklitçili?i: ?nternette ba?ka bir ki?ili?e, ba?ka bir role bürünme tak?nt?s?.

Google Takibi: Tüm yak?nlar? ya da tan?mad?klar? ki?iler hakk?nda internet üzerinden bilgi edinmeye çal??mak.

Siberhondrik: En ufak bir hastal?k belirtisinde, doktora gitmek yerine internetten tedavi yöntemleri arama.

Photolurking: ?nternette saatlerce ba?kalar?n?n foto?raf albümlerine bakma.

Wikipedializm: Günün önemli bir k?sm?n? internet anskilopedisi Wikipedia’ya katk?da bulunmak, yaz?lar yazmak ve metinlerde tashih yapmaya harcamak.

Crackberry: Özellikle yöneticilerin yakas?na yap??an bu hastal?k, ad?n? daha çok kurumsal ileti?imde kullan?lan, e-mail al?p gönderebilinen, internette sörf yap?labilen ’avuç içi’ bilgisayar türü Blackberry telefonlar?ndan al?yor.

Cheesepodding: Türkçe’de tam kar??l??? olmayan bu sözcük ise, zaman?n?n büyük k?sm?n? internetten ?ark? indirmekle geçirenler için kullan?l?yor.


Hürriyet

Al?nt?
 
Üst