"Siz d??ar?da bomba atarken, PKK ma?arada saz çal?yor"

HaldunS

New member
Katılım
12 Eki 2007
Mesajlar
162
Tepkime puanı
0
Puanları
0
Konum
Eski?ehir
Eski M?T Müste?ar? Sönmez Köksal, Milliyet'ten Devrim Sevimay'a konu?tu...

23.10.2007 17:03S?n?r ötesi üç büyük operasyon s?ras?nda M?T Müste?arl??? görevinde bulunan eski Ba?dat Büyükelçisi Sönmez Köksal, 'Harekât her ?ey de?il, d??ar?da bomba ya?arken teröristler yerin 20 metre alt?nda saz çal?p e?leniyor' dedi

K?M: Sönmez Köksal,1940 do?umlu. Bat?'da Rumeli göçünü, Do?u'da 1915 dram?n? ya?ay?p ?zmir'de bulu?an bir ailenin çocu?u. Saint Joseph mezunu. Mülkiyeli. D??i?leri'ne girdi?inde özellikle BM ve ekonomi a??rl?kl? dairelerde görev ald?. 34 ya??nda en genç ba?konsoloslardan, 46 ya??nda en genç büyükelçilerden biri oldu. 1986-1990 y?llar? aras?nda Ba?dat Büyükelçisi'ydi. Özal ve Demirel'in mutabakat?yla 1992'de M?T Müste?arl???'na atand?. 1998'de Paris Büyükelçisi olarak görevlendirildi. 2002'de kendi iste?iyle emekliye ayr?ld?. Sanatç? Filiz Ak?n'la evli olan Köksal, iki çocuk babas?.

NEDEN: "Tezkere ç?ks?n"c?lara vatansever, "ç?kmas?n"c?lara "hain" ya da "tezkere ç?ks?n"c?lara sava? yanl?s?, "ç?kmas?n"c?lara "bar??ç?" deyince bitiverseydi ke?ke bütün mesele... Ama bitmiyor... Bir sürü kart var masada ve hangisini kald?rsan?z papaz... Üstelik üç kere pas diyen yanar; siz üç hakk?n?z? da doldurmu?sunuz. Ne yapacaks?n?z? Galiba tek yol ?u: Kendi destenizle oynayacaks?n?z... "?yi de nas?l olacak?" derseniz, i?te biz de onu Sönmez Köksal'a sorduk.

NE ZAMAN: 18 Ekim, Per?embe günü.

NEREDE: Köksal'?n Bodrum'daki evinde.

Irak konusunda Türkiye'nin önünde sizce kaç seçenek var?

Binlerce mülahaza gelebilir akla, ama hemen basitçe birkaç?n? s?ralayal?m. Ne denebilir? Bir kere denir ki, "Irak'ta ne olursa olsun, isterse parçalans?n biz sadece bu sürecin Türkiye'nin üzerine yans?mas?n? en aza indirece?iz, onun d???nda hiçbir ?eyle ilgilenmeyece?iz."

Di?er bir yakla??m, "Neticede burada 50 milyar varillik bir petrol rezervi, 100 trilyon kübik/ayak do?algaz rezervi var. Türkiye'nin amac? enerji transit ve terminali olmaksa buraya farkl? yakla?al?m. Ba?kalar?n?n binlerce kilometreden geldikleri bu bölgeyi d??lamay?p, farkl? bir ?ekilde ele almaya çal??al?m."

Bir ba?ka stratejide de denebilir ki, "Parçalanma tehlikesi söz konusu de?il. Türkiye yeterli güçtedir, bunu bertaraf edebiliriz. Biz neticede 12 milyon Kürt nüfusa sahibiz. Oras? 4-4 buçuk milyon. Gelecekte farkl? bir bütünle?me projesine do?ru gidebiliriz."

Bunlar birtak?m ak?ldan geçirilecek stratejiler.

Tezkere sadece bir araç

Acaba Türkiye'nin hatas? bunlardan hiçbirine tam olarak karar verememesi olabilir mi?

Tabii tabii... Türkiye devaml? dalgalan?yor. Oysaki bir an önce bu konuda belirli bir strateji tespit edip devletin bütün kurum ve kurulu?lar?n?n o yönde ad?m atmas? laz?m. Böyle olmamas? Türkiye'ye büyük zarar veriyor.

Tezkerenin geçmesi ?imdi tek ses olundu?u anlam?na gelir mi?


Hay?r, çünkü asl?nda bunda da gecikildi. Nisandan bu yana sürüncemede kald?. Daha önce ç?kar?l?p bu mesele kapat?lmal?yd?. Çünkü nedir tezkere? At?lacak siyasi-askeri ad?mlar? kolayla?t?r?c? bir araçt?r.

Peki sizce alt? ayd?r s?n?r ötesine geçmek gerekir miydi?

Amaç geçmek de?il, amaç cayd?rmak. Çünkü zaten s?n?r? geçince art?k cayd?r?c? de?ilsiniz. Art?k eyleme geçmi?siniz ve sonuç ne olur belli olmaz demektir.

Ürkek olmayacaks?n?z

Ama Hükümetin de neredeyse "Biz asl?nda girmeyece?iz" demedi?i kald?; böyle cayd?r?c?l?k olur mu?

Olmaz tabii, çünkü bu zaten kriz yönetimidir. Kar?? tarafta "Do?ru ad?m atmazsam galiba ba??ma bir ?ey gelecek" duygusunu yaratman?z gerekiyor. Girece?im, yok girmeyece?im, ?u kadar zaman sonra girece?im demekle olmaz. Hiç ürkek olmayacaks?n?z.

Ankara'da "29 Ekim'e kadar girilecek", "5 Kas?m'dan sonra girilecek" diye tarihler konu?uluyor. Bu kadar göstere göstere operasyon yap?l?r m??

(Gülümseyerek dinledikten sonra devam ediyor) Ben geçmi? dönemde baz? olaylar hat?rl?yorum. Hava müdahalesi yap?lan operasyonlarda teröristler yerin alt?ndaki s???naklar?nda saz çal?p türkü söylerler. Biz bunu da biliyoruz. Siz d??ar?da bomba ya?d?r?yorsunuz, onlar 20 metre yerin alt?ndaki ma?arada saz çal?p türkü söylüyor.

Harekât terörü kaz?maz

S?n?r ötesinde mi oluyor bu?

S?n?r ötesinde.

O kadar m? korunakl? yerlerde saklan?yorlar?

Ee Kandil Da?? denilen yer öyle... O ma?aralar?n teker teker temizlenmesi pek o kadar kolay de?il.

Peki yaln?z bu nas?l ö?renildi; yani teröristlerin a?a??da saz çald????..
Haberle?melerinden...


?imdi o kadar önemli bir örnek verdiniz ki, s?n?r ötesi harekât?n asl?nda samanl?kta i?ne aramak gibi bir ?ey oldu?unu çok iyi anlatm?? oldunuz...
??te bir hata da burada yap?l?yor zaten. Türk kamuoyu, sanki s?n?r ötesi harekât yap?lsa terör bitecekmi? gibi bir havaya sokuldu. Bu psikolojik bir hata. Yar?n girilir ve in?allah ba?ar?l? da olunur ama sadece bir harekâtla terörün kökünün kaz?namayaca?? ortaya ç?k?nca halk?m?z hayal k?r?kl???na u?rar.

Operasyon araçlardan biri

Siz de ümitsizlerden misiniz; "Girsek de bir ?ey olmaz" m? diyorsunuz?
Hay?r, girmenin her zaman bir faydas? olur. Bir kere terör örgütünü demoralize eder. Emir komuta sistemini bozar. Da??l?rlar. Birbirlerinden koparlar. Ayr?ca içeride de moral sa?lar. Ama zaman?n? iyi seçmek laz?m.
Mesela a?açlar yaprakl? iken iz sürmek zordur. Tam k??a girmeden girmek ideal bir zamanlamad?r. Yeralt? s???naklar?na dönme mevsiminde... Veya ilkbahar ç?k???... Üslerini terk etmeden, s?n?r ötesi geçi?lere ba?lamadan önce de ideal... Ama bu arada da ?unu çok net bir ?ekilde kamuoyuna anlatmak gerekiyor: Operasyon araçlardan sadece biri.

Operasyon d???nda sizin reçetenizde neler var? Bölgeye sa?l?k ve e?itim hizmeti, i? imkân?, üst kimlik, genel af, Kürtçe müfredat?..

Her ?ey olabilir içinde. Türkiye'nin bütünlü?ünü zedelemeden, bizi sonuca ula?t?racak ne gibi önlemler varsa hepsi dosyan?n içinde yer al?r. Çünkü tersi bir anlay??la Türkiye daha radikalize oluyor, ayr???mlar daha derinle?iyor. Oradaki tek ölçü, ulusal bütünlü?ü zedelemeyecek aç?l?mlar? yapmak.

Önce yörede güven verilmeli

?yi ama hangisi zedeler, hangisi zedelemez; ona nas?l karar verilecek?..


Ee siyasetin zorlu?u da i?te burada. Türkiye çok zor bir i?le u?ra??yor. Ve bu siyaseten çok ustal?k isteyen, çok beceri isteyen bir konu...
Önemli olan bir bütünlük içinde, belirli bir stratejiyle, belirli bir hedefe gitmek. O hedefe giderken bazen iki ad?m ileri, bazen bir ad?m geri atacaks?n?z. Ama ne yaparsan?z yap?n mutlaka bölge insan?na bu ülkenin vatanda?? oldu?u duygusunu a??lamak zorundas?n?z.
Çünkü oran?n insan? bugüne kadar kime güvendiyse hep ona kaym??. Bu böyle. E?er terör örgütüne kat?l?mlar? durdurmak istiyorsan?z, o insanlara önce güven vereceksiniz.

Dikkat! 1984-99 dönemine sürükleniyoruz

Terör örgütünün iki plan? oldu?u iddias? var: 1- Türkiye'yi mümkün oldu?u kadar Kuzey Irak'?n içine çekmek. 2- DTP'yi Meclis'ten att?rmak. Bu iddia do?ruysa sizce Türkiye bir oyuna m? geliyor?

Bir defa PKK'n?n strateji olu?turma yetene?ini hafife almamak laz?m. Att?klar? ad?mlarda bin defa dü?ünülerek, bir sürü tuzak içeren, kurnazca oyun planlar? var. Öyle bir ihtimali görürüm ama bizim olaya çok daha geni? perspektiften bakmam?z laz?m.

?imdi bu çok ezber bir laf gibi oluyor: D?? güçlerin lider kadrosu üzerinden oyunu... Ama Öcalan bunu mahkemesinde de itiraf etti. Bu bir gerçek... Biliyoruz ki Türkiye 2002 seçimlerinden sonra belirli bir istikrara kavu?tu. Bunu söyleyince illa AKP'li olunmuyor ama d?? görüntü böyle.

Bu durum bir sürü ülkeyi rahats?z ediyor. Aynen geçmi?te oldu?u gibi...
Biz geçmi?te de Türkiye'nin 1984-99 y?llar?n? teröre feda ettik. Sosyal dokumuz bozuldu, cinayetler, yolsuzluklar ya?and?. Halbuki etraf?n?za bak?yorsunuz, o y?llarda pek çok ülke çok önemli at?l?mlar yapm??.

Bu bilinen bir taktiktir. D?? servisler önünüze bir konu atar ve siz y?llarca onunla bo?u?ur, kendinize gelemezsiniz. ?imdi de Türkiye'nin bu kadar süratli aç?l?mlar yapmas? baz? çevreleri rahats?z etti. "Bu kadar h?zl? gitmesin. Biraz geciktirelim. Ne ölsün, ne ya?as?n" dendi. Biz de gerçekten i?i gücü b?rak?p kendi içimize, iç kavgalar?m?za dönmeye ba?lad?k.

Tabii bu arada da petrolün varili ald? ba??n? gidiyor. Bu kimlerin i?ine yar?yor, i?te as?l ona bakmak laz?m. Ulus ve devlet olarak bu oyunu çözüp kendi oyununuzu oynamaya ba?lamazsan?z sürüklenip gidersiniz.

Atatürk'ün hedefleri de?i?ti

Hemen s?n?rda bir Kürt devleti kurulmas?n?n ?u k?saca "irredantist" denilen büyüme, yay?lma politikalar?n? da beraberinde getirece?inden siz korkmuyor musunuz?


Ben korkmuyorum. 70 milyonluk Türkiye'nin, hele de istikrar kazanm??, global dünyan?n modern ve önemli bir aktörü noktas?na yakla?m?? bir ülke olarak bu tür ?eylerden korkmamas? laz?m. Parçalanma endi?esi bence fazla gerçekçi de?il.

Büyük Suriye, Büyük Ermenistan, Büyük Helen, Büyük Rusya, Büyük Kürdistan... Bunlar olmayan hayaller mi?

Ama onlar?n geçmi?inde zaten federatif yap?lar hep var olmu?. Türkiye'nin yap?s?nda böyle bir federal yap? hiç olmam?? ki ?imdi olsun. Kald? ki biz de pekâlâ "Büyük Türkiye" hayal edebiliriz.

O nas?l olacak?

Bak?n Misak-? Milli niçin Musul'u da alm??? Atatürk ve arkada?lar? "Öyle bir Türkiye yaratal?m ki bir Kürt antitesi bizim s?n?rlar?m?z d???nda olu?mas?n" demi?ler. Musul 1926'da kaybedilse bile buraya hep ayn? mant?kla yakla??lm??: "Aman Kürt devleti kurulmas?na izin vermeyelim" diye...

Oysa ?imdi durum farkl?. Çünkü sistemin bu ana verisi 2003'te de?i?ti. 2003'ten bu yana art?k bir Kürt antitesi var. Dü?ünce sistemimizin temelini de?i?tiren bir ana de?i?iklik var ortada. Belki ?unu diyebilirsiniz: "Ben Misak-? Milli hudutlar?na dönüyorum."

Hedefinizi öyle koyars?n?z. Ad? belli olmaz, ama hedef bu olur. Özal'?n hedefi ekonomik i?birli?iyle bölgeyi entegre etmekti. Bunu 30-40 y?lda yapars?n?z ama önemli olan soru ?u: Türkiye kendisini nas?l bir Türkiye olarak görüyor? ??te bunu bilmek laz?m.

* ?rredantizm: Yabanc? ülke topraklar?ndaki soyda?lar? gerekçe ederek yay?lma siyaseti.

Do?u'da a?abey istenmiyor

Barzani'ye hamilik, a?abeylik yap?lsa daha m? iyi olur sizce?

Aman o kelimeyi kullanmayal?m. Biliyorsunuz, Orta Asya ve Ortado?u'da bu laf? kimse sevmez. "Bana a?abeylik yapma, karde? ol, dostum ol" derler. O yüzden baz? ?eyleri söylemeden yapars?n?z.

Bu yöntemin sizce Türkiye'ye bir faydas? olur mu?


Bence Türkiye gelece?in bölgesel gücü olabilir. Tabii bunu çok saf, iyimser bulan da ç?kabilir, fakat di?er senaryo da çok katastrofik*... ?ç sava? dahil her türlü seçene?i bar?nd?r?yor.

Bir Kürt devletine izin vermemeniz onu tamamen engelleyecekse mesele yok, ama Türkiye'nin iradesi d???nda birtak?m geli?meler de olabilir. Biz izin vermedik. So what? Bütün Kuzey Irak'? Tikrit'e kadar i?gal mi edece?iz? Belki seçimlerinizden biri de bu olur ama faturas?n? da iyi dü?ünmek laz?m.

Yani sizce hangisi daha çok cesaret istiyor; Kuzey Irak'a kar?? olmak m?, Kuzey Irak'a kom?u olmak m??

Asl?nda her ikisi de... Çünkü ikisi de birbirini tamaml?yor. Siyah-beyaz yok. Akl?n?zda bir senaryo, bir hayal olacak ve ona giderken her türlü olas?l??? göz önünde bulunduracaks?n?z. Bizim ise ?u anda kafam?zda bir hayal yok. As?l sorun bu. Oysaki Türkiye çok ya?amsal bir dönemece girdi; bir an önce ortak ak?lla ve ça??n gerçekleriyle örtü?en bir senaryo üretilmesi gerekiyor.

* Katastrofik: Y?k?m, felaket gibi olan, travmatik...

ABD vermese de PKK ö?renir

?öyle bir endi?e var: Türkiye harekât bilgisini ABD'ye verecek, ABD de PKK'ya?..
Bunun olmas? için ABD'ye söylemeye gerek yok. ABD'ye söylemeden de biliriz ki örgüt baz? ?eyleri duyar. Haberle?me zafiyetinden ya da a??zdan kaç?r?lan bir sözle... Bir iki operasyonda örgütün daha önceden haber ald??? vaki olmu?tur.

Maalesef terör örgütünün yurtiçinde bir istihbarat yap?lanmas? var. Havaalanlar?n? falan gözetliyorlar. Uçaklar kalkt??? anda daha hedefine varmadan haberle?iyorlar.

Ne yaz?k ki Öcalan paketinin tesliminden sonra lider kadrosuna, para kaynaklar?na, üslerine kar?? hiçbir ad?m at?lmamas? Türkiye'nin en büyük hatas? oldu.

Milliyet- Devrin Sevimay

Al?nt?
 
Üst