Rice aray?p bir kaç gün süre istedi

HaldunS

New member
Katılım
12 Eki 2007
Mesajlar
162
Tepkime puanı
0
Puanları
0
Konum
Eski?ehir
Ba?bakan Erdo?an bas?n aç?klamas? yapt?

21.10.2007 23:21
Ekli dosyayı görüntüle 188
Ba?bakan Erdo?an AKP Genel Merkezi'nde bas?n aç?klamas? yap?yor.... ??te Erdo?an'?n konu?mas?ndan sat?r ba?lar?...


"Cumhurba?kan?n?n halk?n seçmesi, Genel seçimlerin 4 y?lda bir yenilenmesi, TBMM toplant? yeter say?s?n?n 184 olmas?n? öngören Anayasa de?i?iklikleri bu referandumda milletimizin teveccühü ile kabul edilmi?tir. "

"Türk halk? büyük bir demokratik olgunluk ve sorumluluk içinde sand?k ba??na gitmi? ve 'Evet' oyu ile tescil etmi?tir. Referandum sonucunun ülkemize ve milletimize hay?rl? olmas?n? diliyorum. Referanduma kat?l?m oran? makul düzeydedir. DEmokrasinin en önemli özelli?i as?l olan karar sürecine kat?lanlar?n lehte ya da aleyhte dü?üncesini ortaya koymakt?r."

"Kat?l?mc? demokrasinin gere?i olarak hiç sand??a gitmeyenlerin de tepkilerini sand?k ba??nda göstermeleri daha do?ru olurdu. Tercihlerini
ortaya koyan bütün vatanda?lar?ma te?ekkür ediyorum. Referandum sürecini ciddiyetle takip ettik ve terci?imizi bütün Türkiye'ye duyurmak için
mücadele ettik."

"Türkiye'nin istikrar mücadelesine tarihi nitelikte katk? sa?lam??t?r. Kat?l?mc? demokrasimiz iyi bir örnek daha vermi?tir. Önemli olan 81 vilayetimizin tamam?nda kat?l?m yüzde 50'nin üzerinde. Türkiye'de kat?l?ma bakt???m?zda gayriresmi olarak verdi?imde kat?l?m yüzde 67,5. 'Evet' yüzde 69 'Hay?r' yüzde 21.74 ?ehirde Evet oylar? hay?r oylar?ndan fazla, 7 ?ehirde 'Hay?r' oylar? 'Evet' oylar?ndan daha fazla. "

"TALABAN?'N?N AÇIKLAMALARI BEN? TATM?N ETM?YOR"

"Erdo?an gazetecilerin kendisine yöneltti?i sorular? da yan?tlad?. Ba?bakan kendsine yöneltilen, "Talabani siz Terör Zirvesi'nde iken Irak teleizyonunda PKK eleba?lar?na ate?kes ça?r?s? yapt???n? söyledi. Ne söyleyeceksiniz?" ?eklindeki sorusuna "Talabaninin bu tespitleri ?ahsen beni tatmin etmiyor. Biz art?k uygulamay? görmek istiyoruz. Uygulamada neticeyi görmek istiyoruz. ?fadeler güzel ama neticeler ne olacak bunu görmek isteriz. bunlar?n neticesini alabilirsek, biz her zaman ?unu söylüyoruz, "Irak'?n toprak bütünlü?ü üzerinde herhangi bir olumsuz dü?üncemiz yok' Irak'la ilgili gayretimiz Irak'?n ?uanda içinde bulundu?u s?k?nt?lardan kurtulmas? için mücadele ederken Irak'?n Kuzey'in de terör örgütünün konu?lanmas?na çanak tutulmas?n? anlamam?z mümkün de?ildir. Türkiye uluslararas? hukuktan do?an haklar?n? kullanacakt?r. buna kimsenin hay?r demesi mümkün de?ildir. Zaten bu konuda birçok ülkede dü?üncelerini aç?klam??t?r" yan?t?n? verdi. "

"ABD DI???LER? BAKANI B?RKAÇ GÜN SÜRE ?STED?"

"Condelizza Rice iletoplant? s?ras?nda telefonla konu?tuk. Konu?mam?zda bu konudaki hakl?l???m?z? ortaya koydular. Birkaç gün süre istediler. Say?n Bush'un da bu konuyla ilgili sürecin ciddi bir ?ekilde takipcisi oldu?u ortaya koyuldu."

"B?R?LER? ?STED? D?YE OHAL ?LAN EDEMEY?Z"

"Birileri istedi diye ola?anüstü hal ilan edemeyiz. Ne siyasetçi, ne de kamuoyu... Biz devlet yönetiyoruz. Ben de inan?yorum ki muhalefet partileri de ayn? hassasiyet içinde konuya yakla?acakt?r. Bu bir milli meseledir. Parlementoda bunun örneklerini gördük. Gerek MHP gerek CHP gerek baz? ba??ms?z milletvekilleri burada olumlu bir tav?r sergilediler ve hükümete s?n?r ötesi harekata yönelik yetki verildi. Hükümet bu yetkiyi askeri gerekçeler olu?tu?u zaman kullan?r. Böyle bir gerekçe yokken birileri istiyor diye duygusal bir ad?m at?lmaz. Orada tereddüt diye bir ?ans?m?z yoktur. Olmas? gereken ne ise yapar?z. Gün birlik beraberlik günüdür, gerek siyasi partiler, gerek TSK, gerek Emniyet Te?kilat?, gerek yaz?l?, gerek görsel medyam?z... "

ABD DI???LER? BAKANI R?CE ?LE TELEFON GÖRÜ?MES?

Biz ABD D??i?leri Bakan? Rice'a, "Ataca??n?z ad?mlar? süratle atarsan?z bu bizim stratejik ortakl???m?z?n gere?? olarak... Biz nas?l Afganistan'da att???m?z ad?mlar? çok zaman?nda bekletmeden att?ysak, sizin de öyle olmal?, çünkü çok geciktik" dedik.

BEDEL?N? ZATEN ÖDÜYORUZ BA?KA BEDEL OLURSA DA ÖDER?Z


"Biz bütün askeri gerekçeler, güvenlik güçlerimizin ortaya koydu?u gerekçeler önümüze geldi?i anda ad?m atar?z. Biz bu yetkiyi zaten bugün için ald?k.
Böyle bir?ey oldu?unda muhakkak ad?m ataca??z. Bedelini zaten ödüyoruz. Bunun d???nda bir bedel olursa da öderiz. Biz bu millet için gerekli ad?m neyse atmaya haz?r?z.

PKK'YI TERÖR ÖRGÜTÜ ?LAN ETMEYENLERLE KONU?ACAK B??EY YOK

Bizim bu konuda söylenecek ba?ka bir sözümüz yok. PKK'y? terör örgütü olarak ilan edenlerle biz masaya otururuz. ?lan etmeyen hiçbir ülkeyle bizim konu?acak
hiçbir konumuz kalmam??t?r. ABD, Avrupa ülkeleri ilan etmi? hala bu konuda tereddütleri olanlar varsa bizim söyleyecek hiçbir ?eyimiz yok."


Al?nt?
 
Üst