Petrolde s?n?rötesi tedirginli?i

HaldunS

New member
Katılım
12 Eki 2007
Mesajlar
162
Tepkime puanı
0
Puanları
0
Konum
Eski?ehir
Petrolde s?n?rötesi tedirginli?i

14 Ekim 2007 Pazar 10:43
Ekli dosyayı görüntüle 63
Türkiye'nin Kuzey Irak'a müdahalesi ihtimali, petrol fiyatlar?n? uçurdu.

HAmpetrol varil fiyat? 84.05 dolara ç?karak yeni bir rekora imza att?. CNN, Financial Times (FT), Bloomberg gibi yay?n organlar? da bu yükseli?e gerekçe olarak Türkiye’nin Kuzey Irak’a operasyon düzenleme ihtimalinin yaratt??? tedirginli?i gösterdi.

CUMA günü ham petrol varil fiyat? 84.05 dolara ç?karak yeni bir rekora imza att?. CNN, Financial Times (FT), Bloomberg gibi yay?n organlar? da bu yükseli?e gerekçe olarak Türkiye’nin Kuzey Irak’a operasyon düzenleme ihtimalinin yaratt??? tedirginli?i gösterdi.

ERMEN? TASARISI GERD?: Türkiye’nin Kuzey Irak’? üs olarak kullanan Kürt ’isyanc?’lara kar?? herhangi bir sald?r?da bulunmas?n?n yarataca?? ele?tirilere de haz?r oldu?unu belirten FT ayr?ca, Washington-Ankara ili?kilerinin Amerika Temsilciler Meclisi D?? ?li?kiler Komitesi’nin Ermeni iddialar?n? destekleyen tasar?y? kabul etmesiyle iyice gerildi?ine de dikkat çekti. Eylül ay?nda Irak’?n günde yakla??k 2.18 milyon varil ham petrol pompalad???n? vurgulayan FT’nin haberinde, "Türkiye 2007 y?l? sonunda Hazar Denizi’nden günde 500 bin varil petrol aktar?m? gerçekle?tirmesi beklenen boru hatlar? için anahtar rotada bulunuyor" denildi.

GÖZLER TÜRK?YE’DE: Amerikan yay?n organ? CNN’in ekonomi aya?? CNN Money de gözlerin ?imdi Türkiye ile t?rmanan gerilimin üzerinde oldu?unu belirterek, "NATO üyesi liderler Amerikan Kongresi’nin Birinci Dünya Sava??’n?n ard?ndan Ermeniler’in toplu katliam?n?n ’soyk?r?m’ olarak kabul edilmesine tepkili. Türkiye’nin Kuzey Irak s?n?r?nda Kürt mücadelecilerle bulu?mak isteyen binlerce askeri bulunuyor. Kürt mücadeleciler yak?n dönemde Türkiye’den toprak alarak bölgede ba??ms?z bir ülke kurmak için çok say?da Türk askerini öldürdü. Kuzey Irak petrol üretimi konusunda ülkenin kalbi konumunda bulunuyor. Bölgede günde 2 milyon varil petrol üretiliyor" dedi.

YÜKSEL?? SÜRECEK: ABS-CBN’in haberine göre Alaron Analisti Phil Flynn, Türk Kürt geriliminin yaratt??? bu yükseli?in artaca??n? savundu. ABS-CBN’in haberinde ayr?ca "Bölgedeki Ba??ms?z Kürt yönetimi Türkiye’yi PKK direni?çilerinin üslerini da??tmak için sald?r?da bulunmamas? konusunda uyard?. Ankara ise haftasonu 15 askerinin ölümüne neden olan Kürt direni?çilerinin bölgeyi kulland?klar?n? vurgulad?" denildi.

SALDIRSA DA ETK?LEMEZ: Hampetrol fiyatlar?n?n yüzde 0.7 yükselip 61 sent artarak 83.69 dolardan kapand???n? belirten Bloomberg de "Gün içinde fiyat 84.05 dolara kadar ç?kt?. Bu 1983 y?l?ndan beri en büyük rakama ula?t?. Analistler bundan sonra Türkiye’nin sald?r? karar? almas? durumunda bile petrol rezervlerinin olumsuz etkilenmeyece?ini savunuyor" dediler.

1981’den sonra en yüksek fiyat

TÜRK?YE’nin Kuzey Irak’a sald?r? ihtimalinin yaratt??? tedirginlik sonucunda ortaya ç?kan bu fiyat 1981 y?l?nda ?ran’?n petrol ihracat?nda kesinti yapmas?yla ya?anan rekor art???n neredeyse bir dolar alt?nda kald?. 1981’in May?s ay?nda Amerika rafinerilerinin kulland??? petrol varil fiyat? 37.48 dolara ula?m??t?. Enflasyonun etkisi gözard? edildi?inde bu tutar?n 84.73 dolara e?itlendi?ini belirten enerji departman? arada sadece 68 sentlik bir fark oldu?unu belirtti.

Dünyada rezervler h?zla dü?üyor

2005 y?l? sonunda dünyan?n kesinle?mi? petrol rezervi 1293 milyar varili buluyor. Dünyada en fazla hampetrol rezervi yüzde 20’lik pay ile Suudi Arabistan’da bulunuyor. Suudi Arabistan’? Iran ve Irak izliyor. Rezervlerin yüzde 62’si Ortado?u ve Kuzey Afrika bölgelerinde toplan?yor. IEA Uluslararas? Enerji Ajans? (IEA) bu k?? rezervlerin azalaca??n? savunarak "A?ustosta stoklar?n 5 y?ll?k ortalaman?n alt?nda kald?" diyor.

Analistlerin yüzde 60’? fiyat ekimde dü?er diyor

BLOOMBERG 35 analistin kat?ld??? bir ara?t?rman?n sonuçlar?na göre, bu analistlerin yüzde 60’?n?n fiyatlarda dü?ü? bekledi?ini belirtiyor. 35 analistten 25’inin 19 Ocak’a kadar yüzde 8 ile yüzde 23 aras?nda bir oranla dü?ece?ini belirten Bloomberg 6 analistin de fiyatlarda yüzde 8’in alt?nda dü?ü? bekledi?ine dikkat çekiyor.

Haberi kim, nas?l verdi

CNN MONEY: Türkiye ve so?uk k??la petrol rekora ko?tu

FINANCIAL TIMES: Türkiye korkusu petrol fiyat?n? rekor yükseli?e ula?t?rd?

BLOOMBERG: Türkiye K.Irak’a sald?r?r tedirginli?i petrol fiyat?na rekor k?rd?rd?

ABS-CBN: Irak’taki huzursuzlukla petrol rekor k?rd?

WALL STREET JOURNAL: Hampetrol rekorda kapand?

BBC: Petrol bask?s? fiyatlar? uçurdu

(Hürriyet)

Al?nt?
 
Üst