?nternetten kö?eyi dönenler

HaldunS

New member
Katılım
12 Eki 2007
Mesajlar
162
Tepkime puanı
0
Puanları
0
Konum
Eski?ehir
Onlar internetin gözdesi sitelerin, yaz?l?mlar?n yarat?c?lar? ve bu fikirleriyle milyon dolarlar kazand?lar.

17.10.2007 11:24

Ekli dosyayı görüntüle 74
Larry Page

26 Mart, 1973, Michigan do?umlu olan Lawrence Page, yani bilinen ad?yla Larry Page Google genel a? (internet) arama motoru'nun geli?tiricisidir. Kendisi hâlâ Ürünler Müdürü olarak çal??maktad?r.

Sergay Mihailoviç Brin

21 A?ustos 1973 Moskova do?umlu olan Sergey Mihailovich Brin Stanford'da doktora yaparken, arkada?? Larry Page ile birlikte Google arama motorunu yaratt? ve Google ?irketini kurdu. Hâlen Teknoloji ba?kan? ve yönetim kurulu üyesi olan Sergay Brin, 11 milyar dolarl?k servetiyle, dünyan?n en zengin 100 insan?ndan biridir.

Steve Jobs

24 ?ubat 1955 do?umlu olan Steven Paul Jobs , Apple Computer'in genel müdürüdür ve bilgisayar sanayisinin önderlerindendir. Steve Wozniak ile birlikte Apple'in ortaklar?ndan olup, 1976 y?l?nda kurduklar? bu firma Apple II sayesinde bugünkü ev bilgisayarlar?n?n geli?mesinde önemli yer alm??t?r.

Bram Cohen

1975 y?l?nda Amerika'da do?an ve bilgisayar programlar?n? çok iyi ?ekilde kullanan Bram Cohen,BitTorent firmas?n?n CEO'su.

Mike Morhaime

Starcraft, warcraft ve diablo gibi oyun serilerinin yarat?c?s? firmas? olan Blizzard Entertainment'in kurucu üyesi ve ba?kan?d?r.

Jimmy Wales

7 A?ustos, 1966 do?umlu Jimmy Wales Vikipedi ve çe?itli wiki projelerini yöneten, kâr amac? gütmeyen bir kurulu? olan Wikimedia Vakf?'n?n kurucusu ve ba?kan?d?r.

Craig Newmark

Amerikan?n en önemli ve büyük insan kaynaklar? sitesi "craiglist.org" un kurucusu.1995'ten beri var olan siteyi ?u anda ayda 6 milyon ki?i ziyaret ediyor, 3 milyon mesaj gönderiliyor ve 1 milyar sayfa geziliyor.15 çal??an? olan sitenin y?ll?k geliri ise yakla??k 25 milyon dolar.

Peter Levinsohn

Fox ?nteractive Media'n?n genel müdürlü?ünü üstlenen Peter Levinsohn internet dünyas?n?n önemli isimlerinden.

Marissa Mayer

Google'da Arama Ürünleri ve Kullan?c? Tecrübesinden sorumlu genel müdür yard?mc?s?d?r. Ürün lansman?nda son imza yetkisine sahiptir ve bir Google ürününün piyasaya sürülüp sürülemeyece?ine karar verir. Mayer, kat?ld??? pekçok bas?n toplant?s? ve halka aç?k etkinlik sayesinde Google'?n ünlü bir yüzü olmu?tur.

Chad Hurley

Chad Hurley, Steve Chen ve Jawed Karim 15 ?ubat 2005'te kurulan video bar?nd?rma web sitesi olan Youtube'nin kurucular?d?r.Youtube,Kendini Yay?nla slogan? ile yola ç?km??t?r. Ekim 2006'da Google taraf?ndan sat?n al?nm??t?r.

Jawed Karim

Chad Hurley, Steve Chen ve Jawed Karim 15 ?ubat 2005'te kurulan video bar?nd?rma web sitesi olan Youtube'nin kurucular?d?r.Youtube,Kendini Yay?nla slogan? ile yola ç?km??t?r. Ekim 2006'da Google taraf?ndan sat?n al?nm??t?r.

Steve Chen

Chad Hurley, Steve Chen ve Jawed Karim 15 ?ubat 2005'te kurulan video bar?nd?rma web sitesi olan Youtube'nin kurucular?d?r.Youtube,Kendini Yay?nla slogan? ile yola ç?km??t?r. Ekim 2006'da Google taraf?ndan sat?n al?nm??t?r.

Kevin J. Martin

14 aral?k 1966 do?umlu olan 41 ya??ndaki Kevin Jeffrey Martin Ulusal ?leti?im Komisyonu(FCC) ba?kan?.

Brad Templeton

Dünya'da ticari amaçla kullan?lan ilk sitesinin sahibi olan Brad Templeton BitTorrent program?n?n yöneticilerindendir.

Shana Fisher

34 ya??nda olan Sahana Fisher 2003 y?l? Aral?k ay?ndan beri IAC(?nter Active Corp) firmas?nda stratejileri planlayan ba?kan yard?mc?s? görevinde.

Niklas Zennstrom

Niklas Zennström, 39 ya??nda bir ?sveç vatanda??d?r ve ?sveç Uppsala Üniversitesi'nde çift derece i? ve MSc Mühendislik Fizi?i, bilgisayar bilimi diplomas?na sahiptir. Son y?l?n? Ann Arbor'daki Michigan Üniversitesi'nde geçirmi?tir. Profesyonel kariyerine Tele2'de, yaln?zca 23 çal??anla ba?lam??t?r. ?irket ?u anda, 23 ülkede faaliyet gösteren lider konumda bir mü?teri odakl? pan-Avrupa telekom operatörüdür.

Janus Friis

29 ya??nda bir Danimarka vatanda?? olan Janus Friis, kar??l?kl? (P2P) teknolojisi üzerine kurulu olan ve Niklas Zennström'le 2003'te ba?latt??? Global Internet Telephony ?irketi Skype'nin kurucu orta??d?r.

Matt Mullenweg

GPL'nin alt?nda lisansl?, PHP ve MySQL üzerine kurulmu? bir ki?isel yay?n sistemi olan WordPress'in geli?tiricisidir.

Philip Rosedale

Philip Rosedale, Metaverse Second Life adl? sanal bilgisayar oyunun üreticisi Linden Lab adl? ?irketin kurucusu ve CEO'su ABD'li i? adam?d?r.1999 y?l?nda, 3D tecrübelerini payla?mak amac?yla devrimsel bir form yaratmak için Linden Lab ?irketini kurdu.

Jon Lech Johansen

18 Kas?m 1983 do?umlu 24 ya??ndaki Jon Lech Johansen,15 ya??nda yaz?p da??tt??? programla DVD'ler üzerindeki ?ifrelemeyi k?rarak ünlü oldu, 'DVD Jon' olarak bilinen Jon Lech Johansen San Francisco'da ya??yor.

Jerry Yang

1968 Tayvan do?umlu olan Yang, Stanford Üniversitesi'ndeki arkada?? David Filo ile birlikte Yahoo'yu kurmu?tur.

David Filo

1966 Louisiana do?umlu olan Filo, Tulane Üniversitesi'nde bilgisayar mühendisli?i e?itimi görmü?; daha sonra Stanford Üniversitesi'nde tan??t??? Jerry Yang ile birlikte Yahoo'yu kurmu?tur.

Henry Chon

Çin as?ll? Henry Chon Cyworld CEO'su.

Jack Ma

As?l uzmanl?k alan? ingilizce ö?retmenli?i olan Jack Ma 1999 y?l?nda 18 arkada??yla birlikte www.alibaba.com sitesini kurmu?tur.Çin'deki ve dünya'daki en popüler B2B sitelerinden biri olan Alibaba'n?n 1,5 milyon kay?tl? üyesi bulunuyor.

Al?nt?
 
Üst