?nternette Kesinti Olabilir.Türk Telekomda Grev

  • Konbuyu başlatan baloota
  • Başlangıç tarihi
B

baloota

Guest
Türk Telekom grevin alt?ndan kalkamaz'Haber-?? Ba?kan? Ali Akcan, Türk Telekom'da 16 Ekim'de grev yapma karar? ald?klar?n? hat?rlatt?. Henüz resmi bir teklifin olmad???n? söyleyen Akcan, 'E?e?in can? yand??? zaman at? geçer' dedi
[FONT=Arial,Verdana,MS Sans Serif]
RAD?KAL - ANKARA - Haber-?? Ba?kan? Ali Akcan, sabr?n sonuna geldiklerinin belirterek, 16 Ekim'de grev yapma karar? ald?klar?n? hat?rlatt?. Henüz resmi bir teklifin olmad???n? söyleyen Ali Akcan, "E?e?in can? yand??? zaman at? geçer" dedi.
Haber-?? Genel Ba?kan? Ali Akcan, Türk Telekom'dan henüz resmi bir teklif gelmedi?ini belirterek, i?verenin grevin alt?ndan kalkamayaca??n?n alt?n? çizdi. Grev için bayram süresince de görü?ebileceklerini dile getiren Akcan, "Sabr?n sonuna geldik. E??e?in can? yand???nda at? geçer. Biz anla?ma taraftar?y?z. Masada çözmek istiyoruz, ama ortada ciddi bir teklif yok" dedi. Akcan, yabanc? sermaye dü?manl??? yapmad?klar?n?, var olan haklar?n? istediklerini kaydetti. ??verenden kazan?lm?? haklar?n? istediklerini kaydeden Akcan, "Biz hakk?m?z? grevle de?il, masa ba??nda almak istiyoruz. Telekom'dan yapamayaca?? bir ?ey talep etmedik. Söylenildi?i gibi yüzde 38 oran?nda zam talep etmiyoruz. Biz yüzde 19 oran?nda zam iste?imiz oldu?unu söylüyoruz. O zaman yüzde 38'in yar?s?n? versinler hemen sözle?meyi imzalayal?m" aç?klamas?nda bulundu.
Haber-?? Sendikas? ve Türk Telekom A.?. Yönetimi aras?nda yürütülen toplu i? sözle?mesi görü?melerinde anla?ma sa?lanamamas? nedeniyle Haber-?? 16 Ekim'de greve gitme karar? alm??t?.
Türk Telekom, Haber-??'e ilk ve ikinci y?l ücretlerde ve sosyal yard?mlarda yüzde 4 zam teklif etmi?, Haber-?? ise ilk y?l yüzde 19, üçüncü ve dördüncü alt? aylar için de enflasyon art? yüzde 5 refah pay? ödenmesini istemi?ti. ??verenin, stratejik öneme sahip olmas? nedeniyle baz? i?yerlerinin sendika kapsam? d???na ç?karmak istemesi ve ücret adaletsizli?i nedeniyle taraflar uzla?amam??lard?. Türk Telekom, 15 günlük resmi arabulucu sürecinin alt? gün uzat?lmas?n? istemi?, alt? günlük süre içinde bir araya gelen taraflar ücret ve sendikal? kapsam?n?n daralt?lmas? maddelerinde yine anla?amam??lard?.


Kaynak: Radikal Gazetesi
[/FONT]
 
Üst