?nternete Sansür

  • Konbuyu başlatan baloota
  • Başlangıç tarihi
B

baloota

Guest
23 may?s 2007 tarihinde Resmi gazetede yay?nlanarak yürürlülü?e giren 5651 say?l? "?nternet Ortam?nda Yap?lan Yay?nlar?n Düzenlenmesi ve Bu Yay?nlar Yoluyla ??lenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakk?nda Kanun", sanal ortamda Atatürk aleyhine i?lenen suçlar, çocuk istismar?, müstehcenlik, kumar, uyu?turucu gibi 8 temel konuda site eri?im engelleme uygulamas? getiriyor. Bu konulardaki eri?im engelleme kararlar?n? da yeni kurulan Telekomünikasyon ?leti?im Ba?kanl??? (T?B) alt?ndaki bir bölüm veriyor.

Telekomünikasyon ?leti?im Ba?kan? (T?B) Fethi ?im?ek yapt??? aç?klamada, "5651 say?l? ?nternet Ortam?nda Yap?lan Yay?nlar?n Düzenlenmesi ve Bu Yay?nlar Yoluyla ??lenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakk?nda Kanun"un 23 May?s 2007 tarihinde ç?kt???n? ve öngörülen denetim mekanizmas?n?n kurulmas? için verilen 6 ayl?k sürenin 23 kas?mda dolaca??n? hat?rlatt?. ?im?ek aç?klamas?nda, “?u anda internet ortam?nda ki?iler aras?nda hakaret ve benzeri konularla ilgili mahkeme kararlar? do?rudan eri?im sa?lay?c?lara gönderiliyor. Ama 23 Kas?m 2007 tarihinden itibaren bu yasada yaz?l? 8 konudaki suçla ilgili eri?im engellenmesi kararlar? bize gelecek” dedi.

5651 say?l? kanunla ilgili olarak toplam 5 yönetmelik yay?nlan?yor. Bunlardan ikisi bu kanunu uygulayacak olan bölümün te?kilatlanmas? ve kariyer sistemi ile ilgili, 3 tanesi ise ilk olarak "Toplu Kullan?m Sa?lay?c?lar" olarak tan?mlanan ve özellikle internet cafeleri ilgilendiren yönetmelik, Internet Servis Sa?lay?c?lar ve Hosting (yer) sa?lay?c?larla ilgili yönetmelik ve son olarak da bizzat sitelerle yani online yay?nc?l?k ile ilgili yönetmelik.

?im?ek, bugünlerde yay?nlanmas? beklenen yönetmelikte “Toplu Kullan?m Sa?lay?c?s?” olarak isimlendirilen servis sa?lay?c?lara yani özellikle internet kafelere izin belgesi verilmesi ve denetimlerine ili?kin esas ve usullerin düzenlenece?ini söyledi.

Daha sonra yay?nlanacak olan internet eri?im ve yer sa?lay?c?lar?n?n Telekomünikasyon Kurumundan lisans almalar?n? öngören yönetmelik üzerindeki çal??malar?n da son a?amaya geldi?ini belirten ?im?ek, “?nternet eri?im sa?lay?c?lar?, bu i?i yapabilmeleri için Telekomünikasyon Kurumundan lisans alacaklar. Lisans almadan eri?im sa?lay?c?l?k yapman?n art?k önüne geçilecek” diye konu?tu.

Halen internet eri?imi sa?layan firmalar Telekomünikasyon Kurumu'ndan lisans al?yorlar. Ancak hosting (yer sa?lay?c?lar) firmalar? lisans alm?yorlar. Sitelerin eri?iminin engellenmesinde hosting firmalar?n?n da fonksiyonu olmas?, bu firmalar?n da lisans almas? zorunlu hale gelecek. Gerçi bu lisanslar?n bir ücretleri olmayaca?? da not ediliyor.

?im?ek, internet ortam?nda Atatürk aleyhine i?lenen suçlar, intihara yönlendirme, çocuklar?n cinsel istismar?, uyu?turucu veya uyar?c? madde kullan?lmas?n? kolayla?t?rma, sa?l?k için tehlikeli madde temini, müstehcenlik, fuhu?, kumar oynanmas? için yer ve imkan sa?lamay? içeren 8 suçla ilgili eri?imin engellenmesine yönelik mahkeme kararlar?n?n gere?inin yap?lmas? için, 23 Kas?m 2007 tarihinden itibaren Telekomünikasyon ?leti?im Ba?kanl???na gönderilece?ini söyledi.

?im?ek, 23 Kas?m itibariyle bir ihbar merkezinin kurulmu? olaca??n?, vatanda?lar?n hem bu ihbar merkezine, hem de kolluk merkezlerine ihbarda bulunabileceklerini, ihbar?n do?rulu?u kanaatine var?l?rsa süreç çok h?zl? bir ?ekilde i?letilerek, ilgili mahkemesinden karar al?naca??n? ve gere?inin yap?laca??n? söyledi.

?im?ek, 5651 say?l? yasan?n 8’inci maddesinin özellikle müstehcenlik ve çocuk istismar? suçlar?n? olu?turan yay?nlara ili?kin eri?imin engellenmesi karar?n?n do?rudan Ba?kanl?k taraf?ndan verilebilmesine imkan tan?d???n?, ancak bunun baz? sivil toplum örgütlerinde “sansüre dönü?ebilir mi” kayg?s? yaratt???n? hat?rlatarak, kanunun verdi?i bu yetkiyi çok s?k kullanmay? dü?ünmedi?ini söyledi.

Fethi ?im?ek, eri?imin engellenmesi konusundaki hukuki sürecin i?leyi?i konusunda, hakim kararlar?n?n uygulanmas?nda gecikme olaca??n? dü?ünmedi?ini, kolluk güçleri hakim karar?n? ald?ktan sonra kendilerine elektronik ortamda karar? intikal ettirdi?inde eri?im sa?lay?c?larla irtibat? sa?layarak en k?sa sürede eri?imin engellenebilece?ini söyledi.

Telekomünikasyon ?leti?im Ba?kan? ?im?ek, çocuk istismar? ve müstehcenlik konusunda, uluslararas? kabul gören filtre programlar?yla otomatik engelleme yap?laca??n?, di?er suçlarla ilgili hakim karar? gerektiren konular?n eri?im sa?lay?c?s?na gönderilerek en çabuk sürede eri?imin engellenmesinin istenilece?ini belirtti.

Yasa, bili?im alan?ndaki sivil toplum kurulu?lar? ve bu konu ile ilgilenen baz? hukukçular taraf?ndan ‘Sansür Yasas?’ olarak da adland?r?lm?? ve yap?lan aç?klamada hem yasan?n haz?rl?k sürecini hem de kendisini ele?tirmi?lerdi. Yay?nlanan ortak bildiride, bu yasan?n, bürokratik bir yap?ya yarg?s?z sansür yetkisi verdi?i belirtilerek, ifade özgürlü?ünü korumak, Türkiye internetini büyütmek ve toplumsal yarar aç?s?ndan yasan?n gözden geçirilmesi, ve internetin marjinal problemlerine sivil toplumla birlikte çözüm aranmas? ça?r?s? yap?lm??t?.

 
Üst