?nsans? robotta dev ad?m

HaldunS

New member
Katılım
12 Eki 2007
Mesajlar
162
Tepkime puanı
0
Puanları
0
Konum
Eski?ehir
Japonlar, söz ve hareketle ileti?im kuran insans? bir robot yapt?.

24.10.2007 14:26


Japonya Bilgisayar ve ?leti?im Teknolojileri Enstitüsünden mühendisler, "kar??daki ki?iye bir mesaj iletmek için gerekli olan baz? kelimeleri uygun hareketlerle söyleyebilen insan? bir robot yapmay? ba?ard?klar?n?" belirttiler.

Ba?ka robotlar?n konu?urken hareket etti?i ancak ç?kard??? kelimeler ve hareketler aras?ndaki ba?lant?n?n önceden tasarland??? ve her zaman anlaml? olmad??? göz önüne al?nd???nda dünyada ilk kez bir makineye anla??l?r ve mant?kl? bir ?ekilde kendini ifade etmek için birbiriyle uyumlu söz söyleme ve hareket etme yetene?i sa?layan bir mekanizma tasarlanm?? oldu.
Japonya Bilgisayar ve ?leti?im Teknolojileri Enstitüsü, devletin destekledi?i çok say?da Japon ?irketi gibi robotlar? ya?l? ve küçük çocuklarla ilgilenmenin bir yolu olarak görüyor.

Söz ve hareketlere göre ileti?im kurabilen insans? robotu yapan ara?t?rmac?lar, toplumun ya?land???n? ve sosyal hayata katk?da bulunacak robotlar?n tasarlanmas?n?n kaç?n?lmaz oldu?unu belirterek, "Bu nedenle insans? robotun ileti?iminin insan?n diyalo?una mümkün oldu?unca çok yakla?mas? gerekti?ini" vurgulad?.

Ara?t?rmac?lar, küçük çocuklar?n, tamamen düzensiz ?ekilde hareket eden ya da aptalca konu?an bir robotu taklit ederek kötü al??kanl?klar edinmemesi gerekti?ine dikkat çektiler.

Al?nt?
 
Üst