MSN ve Windows Messenger Kullan?m?n? K?s?tlamak

  • Konbuyu başlatan baloota
  • Başlangıç tarihi
B

baloota

Guest
Ev kullan?c?lar? için saçma olabilir ama i? yeri kullan?c?lar? için gerekebilir.

Windows Messengeri K?s?tlama
* Ba?lat/Çal??t?r/MMC
* Aç?lan bo? MMC konsolundaki menülerden Dosya/Ek Bile?en Ekle-Kald?r t?klan?r
* Aç?lan pencereden EKLE butonu t?klan?r
* Gelen Bile?enler listesinden "Gurup ?lke Nesnesi Düzenleyicisi" Bulunur ve EKLE butonu t?klan?r
* Gelen pencerede "Yerel Bilgisayar" yazd??? görülür ve SON butonu t?klan?r
* Sonraki pencerelerde s?ras? ile KAPAT ve TAMAM butonlar? t?klan?r
?u anda MMC konsolundaki Konsol Kökü penceresinde "Yerel Bilgisayar ?lkesi" özelli?ini görüyo olmam?z laz?m. Buraya kadar tamamsa ikinci k?sma geçiyoruz.
* "Yerel Bilgisayar ?lkesi" nin yan?ndaki + i?areti t?klanarak aç?l?r ve ?u yollar izlenir:
* Bilgisayar Yap?land?rmas?/ Yönetim ?ablonlar?/ Windows Bile?enleri/ Windows Messenger/
* Bu yolun alt?nda iki tane özellik olmal? ( Windows messenger çal??mas?n ve otomatik ba?lamas?n gibi) S?ras? ile bu iki de?erin üstüne t?kl?yarak saeçeneklerden ETK?N yap?p tamam diyoruz ve Windows messenger? k?s?tlama i?lemi tamamlan?yo. (MMC Konsolunu hemen kapatmay?n)
* Böylece art?k makinada windows messenger çal??mayacak.

?imdi MSN Messenger? k?s?tl?yal?m.
MSN Messenger? k?s?tlamak için:
* Ayn? MMC konsolunda ?u yollar? izleyin:
* Kullan?c? Yap?land?rmas?/ Yönetim ?ablonlar?/ Sistem Alt?nda * "Belirlenen Windows Uygulamalar?n? Çal??t?rma" yazan özellik bulunur, çift t?klanarak seçeneklerden ETK?N seçilir, Biraz alttaki GÖSTER butanuna t?klan?r ve gelen pencerede EKLE butonu t?klan?r. Daha sonra buraya "msnmsgr.exe" yaz?l?r (t?rnak i?areti olmadan)
* Gelen pencerelerden s?ras? ile TAMAM , TAMAM denilerek ç?k?l?r.
* Buraya çal??mas?n? istemedi?iniz ba?ka exe dosyalar varsa onlar?nda ismini yazabilirsiniz. (Ör: winamp.exe , mirc.exe vs.. gibi) Evet ?imdi MMC konsolunu kapatabilirsiniz.
* E?er bu konsolu daha sonrada kullanmak isterseniz Dosya/Kaydet menüsünden kaydederek sakl?yabilirsiniz. Aksi halde ayn? i?lemleri tekrar yapmal?s?n?z.
Böylece MSN messenger?da k?s?tlam?? olduk.
Yap?caklar?m?z bu kadar. Makina ReStart yap?ld???nda ayarlar aktif olacakt?r. Unutmadan bu k?s?tlamalar Administrator yetkisinde olan kullan?c?lar?da etkiler. Ayarlar? iptal etmek için ayn? yollar izlenir ve seçeneklerden ETK?N yerine YAPILANDIRILMADI seçilir.
 
B

baloota

Guest


MSN Messenger'? açmak istedi?imizde ç?kan hata mesaj?


Evet denedim çal???yor, bu i?lemin sa?lam çal??abilmesi için sistemde deepfreeze veya kontrol kart? olursa daha faydal?, sistemin ayarlar?n? bu ?ekilde kaydetmek gerek öncelikle, sonra da ayarlar? de?i?tirmek için restart yapmak gerek, deep yada kart olursa reset at?nca s?f?rlan?r ve kaydetti?imiz düzeyde kal?r.Okullar ve bu tür uygulamalar istenmeyen yerler için idealdir.
 
Üst