Liderlerden aç?klamalar

HaldunS

New member
Katılım
12 Eki 2007
Mesajlar
162
Tepkime puanı
0
Puanları
0
Konum
Eski?ehir
Bahçeli s?n?r ötesi istedi

21 Ekim 2007 Pazar 14:04
Ekli dosyayı görüntüle 161
MHP lideri Devlet Bahçeli hükümete seslendi.

MHP lideri Devlet Bahçeli hükümete s?n?r ötesi operasyon yap?lmas? ça?r?s?nda bulundu.

Da?l?ca'daki sald?r? sonras? bas?n toplant?s? düzenleyen MHP lideri hükümete tezkerenin gere?ini yapmas?n? istedi.

Bahçeli ?unlar? söyledi:

"Tezkerenin arkas?nda TBMM vard?r. Arkas?nda büyük Türk milleti vard?r.Hükümetin bu güce dayanarak gerekli olan her türlü tedbire cebaretli olmal?d?r.. Gerekli siyasi direktif verilmelidir.

Halk?m?z? do?ru bilgilendirilmeli. Toplumsal tahriklerin önü kesilmeli. Hükümet çok geç kalmamal?. S?n?r ötesi mutlaka gerçekle?tirilmeli. Bu kanlar yerde b?rak?lmamal?d?r.

Hükümet ald??? bu yetkiye basiretsizlik sergilerlerse anlam? olmaz ve teröristlera zg?nla?abilir.

-----------------------------

Baykal'dan hükümete öneri

21 Ekim 2007 Pazar 15:07
Ekli dosyayı görüntüle 162
''Terör, art?k hükümeti a?m??t?r'' diyen Baykal, hükümete öneride bulundu...

CHP Genel Ba?kan? Deniz Baykal, bir grup gazeteciye, Hakkari'deki çat??mayla ilgili olarak de?erlendirmelerde bulundu.

Terörün, içine girdi?i çok tehlikeli t?rman??? sürdürdü?ünü belirten Baykal, yükselen terör olaylar? kar??s?nda Türkiye'nin etkili, cayd?r?c? bir terör politikas?na ihtiyac?n?n her geçen gün daha a??r bir biçimde ortaya ç?kt???n? söyledi.

TERÖR HÜKÜMET? ARTIK A?MI?TIR

''Terör, art?k hükümeti a?m??t?r'' diyen Baykal, sözlerini ?öyle sürdürdü:

''Hükümetin terörle mücadele konusunda izledi?i politikalar ve o
politikalar?n varsay?mlar? art?k geçerlili?ini kaybetmi?tir. Türkiye'nin yeni,
kapsaml? bir terör politikas?na acilen, ?iddetle ihtiyac? var. Bu, milli terör politikas? olmal?d?r.

Derhal, yeni bir milli platform olu?turulmas?n? ve milli bir terörle mücadele politikas?n?n acilen iktidar, muhalefet, asker, sivil birlikte kararla?t?r?lmas?n? zorunlu görüyorum. Bunu günlerdir söylüyorum ancak bugün bir kez daha bu ya?anan olaylardan sonra hat?rlatmak istiyorum.''

ÖRTÜLÜ SAVA?

Ba?bakan Recep Tayyip Erdo?an'?n, daha önce terör örgütüne, ''parlamentoya gir'' ça?r?s? yapt???n? ileri süren Baykal, ''Bu, bir terörle mücadele zihniyeti, anlay???d?r. ?flas etmi?, geçersizli?i kan?tlanm?? bir anlay??t?r'' dedi.

Baykal, terörle mücadele konusunda art?k yeni bir milli de?erledirmeye gerek duyuldu?unu ifade ederek, ?unlar? kaydetti:

BATAKLIK KURUTULMALI

''Türkiye, teröristlerle teker teker çat??ma içine girerek terörü etkisiz k?lamaz. Terör batakl???n? kurutmak zorundad?r. Çevremizdeki bütün sorumlular, siyasi otoriteler, ülkeler Türkiye'ye yönelik terör sald?r?s?n? himaye etmenin kendileri için a??r bedeli olaca??n? görmelidir. Türkiye, bunu gösterme kararl?l??? içine girmelidir. Terörü himaye edenleri yok sayarak, onlar?n himaye etti?i teröristlerle mücadeleyi kabul etmek, bir tuza??n içine sürüklenmek demektir.

Kar?? kar??ya bulundu?umuz sorunu, terör olarak nitelemek yetersiz olmaya
ba?lam??t?r. Bir örtülü sava??n hedefi haline geldi?imizi kavramal?y?z. PKK, arac?l???yla Türkiye'ye kar?? bir örtülü sava? yürütülmektedir. Türkiye, terörle mücadele hedefini bu anlay?? içinde belirlemelidir.''

Kaynak: A.A.

Al?nt?
 
Üst