Kap? kap? dola??p kan bulma dönemi bitiyor

HaldunS

New member
Katılım
12 Eki 2007
Mesajlar
162
Tepkime puanı
0
Puanları
0
Konum
Eski?ehir
Hasta yak?nlar?n?n kap? kap? dola?arak kan arama dönemi çok yak?nda tarihe kar??acak.

14.10.2007 09:22
Ekli dosyayı görüntüle 61
Sa?l?k Bakanl??? ile K?z?lay'?n birlikte yürüttü?ü proje çerçevesinde Eski?ehir ve Kayseri'deki hastanelerin kan ihtiyac? tek merkezden temin ediliyor.


K?z?lay'la sa?l?k kurulu?lar? aras?ndaki online ba?lant? sayesinde ihtiyaç duyulan kan örnekleri bir gün öncesinden hastanelere gönderiliyor. Proje için kritik e?ik olarak gösterilen Ankara'daki hastaneler de önümüzdeki günlerde veri taban?na al?nacak. Sa?l?k kurulu?u ve hasta say?s?n?n fazla oldu?u ba?kentte ba?ar? sa?lan?rsa çal??ma 2008'de ülke geneline yay?lacak. Ulusal Kan Temini Projesi'nin yürüyebilmesi için vatanda?? bir kez daha kan ba????na ça??ran Türk K?z?lay? Genel Ba?kan? Tekin Küçükali, "Yeni sistem, hastanelerin günde veya haftada kaç ameliyat yapaca??n? ve saatini görmemizi sa?l?yor. Ameliyatlar olmadan iki gün evvel söz konusu hastaneye ihtiyaç duyulan gruplardaki kanlar? teslim ediyoruz. Hasta sahibi kan alma pe?inde dola?m?yor. Bu çal??ma gelecek y?l 81 ile yay?lacak." diyor.

Son iki y?lda kan ba???? kampanyalar?yla dikkat çeken K?z?lay, cami cemaatinden tatilcilere kadar geni? kitlelere ula?may? ba?ard?. 1,5 milyonluk kan ihtiyac?n?n yar?s?n? stoklayan kurum, Sa?l?k Bakanl??? talimat?yla kan konusunda tek tedarikçi konumuna geldi. Kan ba???lar?ndaki son durum hakk?nda Zaman'a de?erlendirmelerde bulunan K?z?lay Ba?kan? Tekin Küçükali, kan alma ve verme noktas?nda Türkiye'nin yeni bir geçi?e haz?rland???n? söylüyor. Mevcut düzende hastalara 'Birkaç ki?iden kan bul. Ancak öyle ameliyata girebiliriz.' ?art? sunuldu?unu kaydeden Küçükali, yeni sistemin bu anlay??? ortadan kald?raca??n? dile getiriyor. Ba?kan?n verdi?i bilgiye göre, pilot illerde ba?lat?lan dönü?üm, hastanelerdeki kan ihtiyac?n?n K?z?lay taraf?ndan kar??lanmas?n? içeriyor. "Ulusal Kan Temini Projesi 2008'de ülke geneline yay?lacak. Buna herkesin sahip ç?kmas? gerekiyor." diyen Ba?kan Küçükali, hastanelerin daha fazla döner sermaye alma u?runa kurumsal k?skançl?k yapmas?n?n çal??man?n ba?ar?s?n? engelleyece?ini kaydediyor. Projenin ikinci a?amas?nda elde edilen plazmalar?n de?erlendirilmesinin bulundu?unu söyleyen Küçükali, kan ürünlerine yönelik bir fabrika kurulaca??n? ifade ediyor. Küçükali, fabrika için büyük sermaye gerekti?ini, bunu da T?psan ile birlikte yapacaklar?n? ifade etti.

Vaazlar, kan ba????n? art?rd?

Toplumun tüm kesimlerine kan ba???? propagandas? yapt?klar?n? söyleyen Küçükali, en ?a??rt?c? sonuca cami cemaatinde ula?t?klar?na dikkat çekiyor. Diyanet ??leri Ba?kanl??? ile bir y?l önce protokol imzalad?klar?n? hat?rlatan Küçükali, "Diyanet kan konusunda çok hassas. ?mamlar vaazlar?nda kan vermenin önemini anlat?yor. Cami cemaatinin kan ba???? beklenenin üzerinde." diye konu?uyor.


Al?nt?
 
Üst