Kamyon arkas? yaz?lar? yasaklan?yor

HaldunS

New member
Katılım
12 Eki 2007
Mesajlar
162
Tepkime puanı
0
Puanları
0
Konum
Eski?ehir
Yeni toplu ta??ma kanunuyla otobüste lahmacun yenilmeyecek, hayvan ta??nmayacak.

24.10.2007 11:08

Bugün Meclis'e gelecek olan Türk Ticaret Kanunu Tasar?s? ?irketlerde, toplu ta??ma araçlar?nda birçok al??kanl??? de?i?tirecek


Türk Ticaret Kanunu Tasar?s? bugün Meclis�e geliyor. Tasar?ya göre her ?irket mutlaka bir internet sitesi kuracak. Kamyon ve dolmu?larda s?k görülen, "Kamyon çeker 10-20 ton, gönlüm çeker Paris Hilton", "Rampalar?n ustas?y?m, gözlerinin hastas?y?m" ?eklindeki yaz?lar kald?r?lacak.

TBMM Adalet Komisyonu, 22. Dönemde Genel Kurul'da görü?ülemedi?i için kadük olan ve bu dönem Hükümet taraf?ndan yenilenen 1535 maddelik Türk Ticaret Kanunu Tasar?s?'n? bugün görü?ecek. Adalet Komisyonu, 1957 y?l?ndan beri uygulanan Türk Ticaret Kanununu yürürlükten kald?ran, AB'nin ticaret hukukuna ili?kin müktesebat?n? Türk hukukuna uyumla?t?ran, teknolojik geli?melerin ticaret hukukuna etkileri konusunda ça?da? düzenlemeler içeren 1535 maddelik tasar?y? 18 Nisan 2007'de benimsemi?, ancak tasar? TBMM Genel Kurulunda ele al?namam??t?. Tasar?da ?u yenilikler yer alacak:

OTOBÜSTE LAHMACUN YEMEK YASAKLANIYOR

Tasar? ile yolcu ta??mac?l??? aç?s?ndan geleneksel al??kanl?klar terk edilecek, ça?da? düzenlemeler benimsenecek. Ta??y?c?, yolcular? rahat bir yolculukla ve sa?l?kl? olarak gidecekleri yere ula?t?rmakla, özellikle hava, ses, yer ve çevre kirlili?ine meydan vermemek için gerekli düzeni kurmakla yükümlü olacak. Buna göre, ?ehirleraras? toplu ta??ma araçlar?nda, ba?kalar?n? rahats?z eden yiyecekler tüketilemeyecek. ?ehirleraras? yolculuklarda, yumurta, so?an, pide ve lahmacun yenilmeyecek; otobüslerde, tavuk ve horoz gibi canl? hayvan ta??nmayacak.

"SOLLAMA BEN?, MAHCUP EDER?M SEN?" YAZILAMAYACAK

Toplu ta??ma araçlar?n?n d?? yüzeyinin sade bir görünümde olmas? gerekecek. Kamyon ve dolmu?larda "Kamyon çeker 10-20 ton, gönlüm çeker Paris Hilton", "Rampalar?n ustas?y?m, gözlerinin hastas?y?m", "A??ksan vur saza, ?oförsen bas gaza", "A?k çekenin, yol gidenin", "Yakla?ma toz olursun, geçme pi?man olursun", "Sollama beni, mahçup ederim seni" gibi yaz?lar kald?r?lacak.

B?LET BA?KASINA SATILIRSA TAZM?NAT ÖDENECEK

Ta??y?c?, bilette belirtilen yerin ba?ka bir ki?iye verilmesi, bilette gösterilen araç yerine, onunla ayn? düzeyde olmayan ba?ka bir arac?n sefere konulmas?, arac?n belli saatten önce hareketi nedeniyle yolcunun yeti?ememesi, araçta ilk yard?m malzemelerinin ve ilaçlar?n?n bulundurulmamas? nedenleriyle de sorumlu olacak, herhangi bir zarar ispat edilmese bile ta??y?c?, bilet paras?n?n 3 kat? tazminat ödeyecek.

HAC?ZL? GEM?LER?N SATI?I KOLAYLA?ACAK

Yolcular, gemi kazalar?nda tazminat alma hakk?na kavu?acak. Deniz kazalar?nda kurtarma ve yard?m faaliyeti yap?l?rken, çevre de korunacak. ?skenderun�da "Ulla" gemisinin neden oldu?u olaylar?n önlenmesi amac?yla, hacizli Türk veya yabanc? bayrakl? gemilerin "vaktinden evvel" sat?lmalar? olana?? getirilecek.

"SORUMLULUK S?GORTASI" ?LK KEZ TÜRK HUKUKUNDA

Meslekleri gere?i bir hata yap?p, tazminat talebiyle kar??la?aca??n? dü?ünen ki?ilerin düzenleyece?i sözle?melerle ilgili olarak, "sorumluluk sigortalar?" kavram?, Türk hukukuna ilk defa girecek. Zarar gören, u?rad??? zarar? do?rudan sigortac?dan isteyebilecek.

Hayat sigortas?nda, AB'ye uygun yeni düzenlemeye göre, sigorta yat?ranlar, sigortac?n?n cayma hakk?n? kullanabilece?ini bildirmesinden itibaren 15 gün içinde sözle?meden vazgeçebilecek. Sigortal?n?n sözle?meyi sona erdirme süresi, 3 y?ldan 1 y?la indirilecek.

??YER?NE, CHRISTIAN DIOR'UN KALFASI ASMAK YASAK

Yan?lt?c?, incitici ve kötüleyici beyanlar, kar??la?t?rmal? ve a??r? reklamlar; paye, diploma veya ödül almad??? halde bunlara sahipmi?cesine hareket etmek; rekabeti bozucu sat?? yöntemleri, haks?z rekabet say?lacak. ??yerine, yan?lt?c? ?ekilde "Paris'ten diplomal? terzi", "Christian Dior'un kalfas?", "ödüllü çevirmen" gibi sahte belge asarak haks?z rekabet yaratanlara, 2 y?la kadar hapis cezas? verilecek.

Evin kap?s?na gelerek veya yoldan çevirerek yap?lan sat??lar, "sald?rgan sat?? yöntemi" olarak de?erlendirilecek.

Haks?z rekabet fiillerinden birini kasten i?leyenlere, 2 y?la kadar hapis ve para cezas? verilecek.

B?LE??K FA?ZE SON VER?LECEK B?LG? BANKASI KURULACAK

Ticari i?lerde faiz oran? serbestçe belirlenecek. Bile?ik faiz uygulamas?na son verilecek. Kooperatif, ticaret ?irketi say?lacak. TOBB nezdinde, sicil kay?tlar?n?n elektronik ortamda sunulabilece?i bir bilgi bankas? kurulacak.

?nternet sitesi kurmayan ?irket yöneticisine hapis

Tasar?ya göre, her ?irket, internet sitesi kurmak zorunda olacak. ?irketlerin yönetim kurulu ve genel kurul toplant?lar?, internette yap?labilecek. Kanunun yürürlü?e girmesinden itibaren 3 ay içinde internet sitesini olu?turmayan veya bilgi toplumu hizmetlerine uygun hale getirmeyen ?irket yöneticileri, 6 aya kadar hapis ve 300 güne kadar adli para cezas?na çarpt?r?lacak. KOB?'lere ise 1 y?l süre verilecek.

SPK'dan izin almadan para toplayanlara, 6 aya kadar hapis cezas? verilecek. Tek pay sahipli anonim ?irket kurulabilecek.Al?nt?
 
Üst