Çocuklara bu ilaçlar? vermeyin

HaldunS

New member
Katılım
12 Eki 2007
Mesajlar
162
Tepkime puanı
0
Puanları
0
Konum
Eski?ehir
Çocuklara bu ilaçlar? vermeyin

20 Ekim 2007 Cumartesi 00:39
Ekli dosyayı görüntüle 102
So?uk alg?nl??? ve öksürük ilaçlar?n?n çocuklarda i?e yaramad??? ortaya ç?kt?
ABD G?da ve ?laç ?daresi'nin (FDA) dan??manlar?, so?uk alg?nl??? ve öksürük ilaçlar?n?n 6 ya??n alt?ndaki çocuklarda i?e yaramad???n? ve kullan?lmamas? gerekti?ini bildirdi.

FDA'n?n kendi bünyesi d???ndaki uzmanlardan olu?an dan??ma komisyonunun üyelerinden Pennsylvania Üniversitesi ö?retim üyesi Sean Henry, "?u anda elimizdeki verilere göre, bu ilaçlar i?e yaram?yor görünüyor" dedi.
Uzmanlar?n 6 ya??n alt?ndaki çocuklarda etkili olmad??? için kullan?lmamas?n? istedi?i ilaçlar dekonjestanlar, balgam sökücüler (ekspektoranlar), antihistaminikler ve öksürük kesenlerden (anti-tussiflerden) birini ya da birden fazlas?n? içeren ilaçlar.

Bu ilaçlar?n büyük k?sm? reçetesiz olarak eczanelerde sat?l?yor.

Komisyonun ald??? ba?ka bir kararla bu etken maddeleri içeren ilaçlarla ilgili daha fazla inceleme yap?lmas? da istendi.

?laç ?irketlerinin 2 ya? alt?ndakilere reçetesiz sat?lan bu tür ilaçlar?n sat???n? durdurmak için harekete geçti?i belirtildi.

Uzmanlar bu tür ilaçlar?n daha büyük çocuklarda i?e yarad???n? gösteren veriler de olmad???n? belirtiyorlar, ancak bu ilaçlar?n kullan?m?na kar?? bir tavsiyede bulunmaktan kaç?n?yorlar.
?laç sanayi yetkilileri ise çocuklarda so?uk alg?nl??? ve öksürük tedavisi için y?lda 3,8 milyar kez kullan?lan bu ilaçlar?n?n i?e yarad???n? ve güvenli oldu?unu savunuyor.

Kaynak: A.A.

Al?nt?
 
Üst