Cezay? ödeyecek babayi?it yok

HaldunS

New member
Katılım
12 Eki 2007
Mesajlar
162
Tepkime puanı
0
Puanları
0
Konum
Eski?ehir
Sand??a gitmeyenleri uyaran YSK ceza miktar?n? aç?klad?...

20.10.2007 12:12
Ekli dosyayı görüntüle 107
Oy atmayan için cezan?n yanl?? hesapland???, gerçek cezan?n 19 YTL olmas? gerekti?i iddia edildi


Hangi parti ne diyor?

Türkiye, Cumhurba?kan?n? halk?n seçmesi, milletvekili seçimlerinin 4 y?lda bir yap?lmas?, Meclis’in bütün toplant?lar?n? 184 milletvekilinin kat?l?m? ile yapabilmesini düzenleyen Anayasa paketini oylamak üzere yar?n sand?k ba??na gidecek. Paketin eski haliyle oyland??? gümrük kap?lar?nda kullan?lan oylar nedeniyle tart??malar referandumdan sonra da devam edecek. YSK, 11 Eylül ile paketin de?i?ti?i 17 Ekim tarihleri aras?nda gümrüklerde kullan?lan yakla??k 20 bin oyun sonucu etkiledi?i kanaatine var?rsa, bu defa referandumun iptal edilip edilmeyece?ini görü?ecek.

Ceza hesab? da yanl?? yap?ld?

YSK, referandumda oy kullanmaman?n cezas?n? 17 YTL olarak belirledi. Ancak dün sürpriz bir geli?me daha oldu. Yap?lan bu hesab?n yanl?? oldu?u, cezan?n 19 YTL olarak hesaplanmas? gerekti?i yönünde ceza hukuku uzmanlar?n?n YSK’ya yapt??? ba?vuru üzerine konu yeniden ele al?nd?. YSK’n?n kesin miktar? hesaplama çal??malar? dün bütün gün sürdü.

YSK’n?n, bu cezan?n uygulan?p uygulanmayaca??n? sordu?u Maliye Bakanl???’ndan ise dün ak?am saatlerine kadar bir yan?t gelmedi. YSK Ba?kan? Muammer Ayd?n, “Maliye’nin görü?ü referandumdan sonra da gelebilir. Sonuçta e?er uygulanacaksa, bu cezay? biz referandumdan sonra kesece?iz. Dolay?s?yla Maliye’nin görü?ünün gelmemesi cezan?n uygulan?p uygulanmamas?n? etkilemez” dedi.

Cezay? kimse ödemez iddias?

Ancak buna ra?men vatanda?lar referanduma çok az bir süre kalmas?na ra?men oy kullanmayana ceza verilip verilmeyece?i, verilecekse cezan?n miktar?n?n ne olaca??n? ö?renemedi. Konunun bugün YSK Ba?kan? Muammer Ayd?n’?n TRT’de yapaca?? konu?mada aç?kl??a kavu?turulmas? bekleniyor. Daha önce referandumda oy kullan?lmamas? ça?r?s?nda bulunan CHP lideri Deniz Baykal dün ayn? ça?r?y? tekrarlarken, “Ceza alacaklarm??. Bunu hangi babayi?it yapacakm??? Uygulas?nlar da görelim” dedi. YSK Ba?kan? Muammer Ayd?n ise Baykal’?n bu sözlerinin sorulmas? üzerine, Maliye Bakanl???’n?n görü?ü do?rultusunda hareket edeceklerini belirtti. Ayd?n, “Yasan?n aç?k hükmü var. YSK olarak bunu uygulamak durumunday?z. Bizim oy kullanmayanlara ili?kin ceza verilip verilmeyece?ine ili?kin tutumumuzun baz?lar?n?n aleyhine veya lehine yorumlanmamas? laz?m” dedi.

96 bin yeni seçmen var

Halk oylamas?nda, 42 milyon 629 bin 733 seçmen, 134 bin 700 sand?kta oy kullanacak. Seçmen listelerini yeniden güncelleyen YSK, milletvekili genel seçiminde 42 milyon 533 bin 41 olan seçmen say?s?n?, 96 bin 692 ki?i art??la 42 milyon 629 bin 733 olarak belirledi. Güncellemeye göre, 1 Nisan-16 A?ustos 2007 tarihleri aras?nda öldükleri belirlenen 94 bin 765 seçmenin kayd? da listelerden silindi. Referandumda 35 bin 147 tutuklu ve taksirli suçtan hükümlü de cezaevlerinde oy kullanacak.

Ço?unluk zorunlulu?u yok


YSK, ?l Seçim Kurullar?ndan gelen sonuçlar? birle?tirerek ilan edecek. 22 Temmuzda seçim sonuçlar?n? yeni kurulan bilgisayar sistemi sayesinde k?sa sürede kamuoyuna aç?klayan YSK, ayn? sistemi halk oylamas?nda da kullanacak. Halk oylamas?nda, oy pusulas?nda yap?lacak incelemenin daha k?sa sürmesi, sand?k say?s?n?n 158 bin 700’den 134 bine dü?mesi gibi nedenlerle sonuçlar?n genel seçimlerdeki sonuçlara göre daha k?sa zamanda al?nmas? bekleniyor. Yasaya göre halk oylamas?na kat?l?m oran?yla ilgili herhangi bir düzenleme bulunmuyor. Oylama sonucu geçerli oylar?n yar?s?ndan ço?u “Evet” ise Anayasa de?i?ikli?i kabul edilmi? say?lacak.

Gül bugün ekranlara ç?k?yor

Siyasi partilerin referanduma ili?kin propaganda konu?malar? tamamland?. Cumhurba?kan? Abdullah Gül de bu kapsamdaki konu?mas?n? bugün saat 18.00’e kadar TRT’de yapacak. Gül, 10 dakika konu?acak.

HALKOYUNA SUNULACAK TAM MET?N

Halkoyuna sunulacak 5678 say?l? Türkiye Cumhuriyeti Anayasas?'n?n Baz? Maddelerinde De?i?iklik Yap?lmas? Hakk?nda Kanunun tam metni ?öyle:

MADDE 1 – 7/11/1982 tarihli ve 2709 say?l? Türkiye CumhuriyetiAnayasas?n?n 77. maddesinin birinci f?kras?nda geçen 'be?' ibaresi' dört' olarak de?i?tirilmi?tir. MADDE 2 – Türkiye Cumhuriyeti Anayasas?'n?n 79 uncu maddesinin ikincif?kras?nda geçen 'seçim tutanaklar?n?' ibaresinden sonra gelmek üzere' ve Cumhurba?kanl??? seçimi tutanaklar?n?' ibaresi; son f?kras?nda geçen 'halkoyuna sunulmas?' ibaresinden sonra gelmek üzere 'Cumhurba?kan?'n?n halk taraf?ndan seçilmesi' ibaresi eklenmi?tir.

MADDE 3 – Türkiye Cumhuriyeti Anayasas?n?n 96'nc? maddesinin birinci f?kras? a?a??daki ?ekilde de?i?tirilmi?tir. 'Türkiye Büyük Millet Meclisi, yapaca?? seçimler dahil bütün i?lerinde üye tamsay?s?n?n en az üçte biri ile toplan?r. Türkiye Büyük Millet Meclisi, Anayasa'da ba?kaca bir hüküm yoksa toplant?ya kat?lanlar?n salt ço?unlu?u ile karar verir; ancak karar yeter say?s? hiçbir ?ekilde üye tamsay?s?n?n dörtte birinin bir fazlas?ndan az olamaz.' MADDE 4 – Türkiye Cumhuriyeti Anayasas?n?n 101 inci maddesi a?a??daki ?ekilde de?i?tirilmi?tir.

MADDE 101 – Cumhurba?kan?, k?rk ya??n? doldurmu? ve yüksek ö?renim yapm?? Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri veya bu niteliklere ve milletvekili seçilme yeterli?ine sahip Türk vatanda?lar? aras?ndan, halk taraf?ndan seçilir. Cumhurba?kan?'n?n görev süresi be? y?ld?r. Bir kimse en fazla iki defa Cumhurba?kan? seçilebilir. Cumhurba?kanl???'na Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri içinden veya Meclis d???ndan aday gösterilebilmesi yirmi milletvekilinin yaz?l?teklifi ile mümkündür. Ayr?ca, en son yap?lan milletvekili genel seçimlerinde geçerli oylar toplam? birlikte hesapland???nda yüzde 10'u geçen siyasi partiler ortak aday gösterebilir. Cumhurba?kan? seçilenin, varsa partisi ile ili?i?i kesilir ve TürkiyeBüyük Millet Meclisi üyeli?i sona erer.' MADDE 5 – Türkiye Cumhuriyeti Anayasas?'n?n 102 nci maddesi a?a??daki ?ekilde de?i?tirilmi?tir.

'MADDE 102 – "Cumhurba?kan? seçimi, Cumhurba?kan?n?n görev süresinindolmas?ndan önceki altm?? gün içinde; makam?n herhangi bir sebeple bo?almas? halinde ise bo?almay? takip eden altm?? gün içinde tamamlan?r. Genel oyla yap?lacak seçimde, geçerli oylar?n salt ço?unlu?unu alan aday Cumhurba?kan? seçilmi? olur. ?lk oylamada bu ço?unluk sa?lanamazsa, buoylamay? izleyen ikinci pazar günü ikinci oylama yap?l?r. Bu oylamaya, ilk oylamada en çok oy alm?? bulunan iki aday kat?l?r ve geçerli oylar?n ço?unlu?unu alan aday Cumhurba?kan? seçilmi? olur. ?kinci oylamaya kat?lmaya hak kazanan adaylardan birinin ölümü veya seçilme yeterli?ini kaybetmesi halinde; ikinci oylama, bo?alan adayl???n birinci oylamadaki s?raya göre ikame edilmesi suretiyle yap?l?r. ?kinci oylamaya tek aday?n kalmas? halinde, bu oylama referandum ?eklinde yap?l?r. Aday, geçerli oylar?n ço?unlu?unu ald??? takdirde Cumhurba?kan? seçilmi? olur. Cumhurba?kan? göreve ba?lay?ncaya kadar görev süresi dolan Cumhurba?kan?'n?n görevi devam eder. Cumhurba?kanl??? seçimine ili?kin usul ve esaslar kanunla düzenlenir."


Kemal Gökta?- Vatan

Al?nt?
 
Üst