Cepte 'kanser' var

HaldunS

New member
Katılım
12 Eki 2007
Mesajlar
162
Tepkime puanı
0
Puanları
0
Konum
Eski?ehir
Cep telefonlar?n?n beyin kanserine yol açt??? iddias?, Çevre ve Orman Bakanl??? taraf?ndan da kabul edildi.

14.10.2007 09:34
Ekli dosyayı görüntüle 60
Bakanl???n haz?rlad??? kitapç??a göre, 10 y?l ve daha fazla cep telefonu kullananlarda beyin tümörü riski art?yor


Çevre ve Orman Bakanl???’nca haz?rlanan, "Radyasyon" adl? kitapç?kta, "Cep telefonunu 10 y?l ve daha uzun süredir kullananlarda beyin tümörü görülme olas?l???n?n kullanmayanlara göre 1.5 kat fazla oldu?u" vurguland?.

TEKNOLOJ? DENGEY? BOZDU

?nsano?lunun var olu?undan bu yana sürekli olarak radyasyonla iç içe ya?amak zorunda kald??? ifade edilen kitapç?kta, dünyan?n olu?umuyla birlikte tabiatta yerini alan, çok uzun ömürlü radyoaktif elementlerin do?al bir düzeyde sabitlendi?i ifade edildi. Kitapç?kta, geçti?imiz yüzy?lda bu do?al düzeyin nükleer bomba denemeleri ve cep telefonu, elektrikli battaniye, televizyon, mikrodalga f?r?n gibi baz? teknolojik ürünler nedeniyle bozularak yükselmeye ba?lad??? belirtildi. Kitapç?kta, "?yonla?t?r?c? Olmayan Radyasyondan Korunmak ?çin Pratik Öneriler" ba?l?kl? bölümde, günlük ya?amda insan vücudunu ???nlayan radyasyonun etkilerini en aza indirmek için yap?lmas? gerekenler hakk?nda bilgi verildi. Kullan?lmayan elektrikli aletlerin kapal? tutulmas? ve fi?ten ç?kar?lmas? istenen kitapç?kta, dü?ük radyasyonlu bilgisayar ekran? kullan?lmas? veya ekran filtresinden yararlan?lmas? önerildi. Kitapç?kta, cep telefonunun zararl? etkileriyle ilgili ?u bilgiler verildi:

KISA KONU?UN

Cep telefonlar?n? sohbet amaçl? kullanmay?n?z.

Cep telefonunuz kullanmad???n?z sürede mümkünse kapal? olsun. Telefon, kalp üzerinde, gö?üste bulundurulmas?n.

Cep telefonu kullan?m?n?n beyin aktivitesinde etkili oldu?unu gösteren çal??malar vard?r.

Çocuklarda sinir sistemi ve ba??n geli?imine devam ediyor olmas? dolay?s?yla çocuklar?n ve gençlerin yeti?kinlerden daha çok risk alt?nda oldu?u gerçektir.

Uluslararas? Kanser Ara?t?rma Ajans? taraf?ndan yap?lan aç?klamaya göre, cep telefonunu 10 y?l ve daha uzun süredir kullananlarda beyin tümörü görülme olas?l??? kullanmayanlara göre 1.5 kat daha fazla.

Al?nt?
 
Üst