BM'den Irak yorumu

HaldunS

New member
Katılım
12 Eki 2007
Mesajlar
162
Tepkime puanı
0
Puanları
0
Konum
Eski?ehir
BM'den Irak yorumu

18 Ekim 2007 Per?embe 00:54
Ekli dosyayı görüntüle 80
BM Genel Sekreteri Ban-Ki-mun, Güvenlik Konseyi'ne Irak raporunu sundu.


BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun, Güvenlik Konseyi'ne sundu?u son Irak raporunda, kas?m ay? ba??nda ?stanbul'da yap?lacak Irak'?n kom?ular? geni?letilmi? d??i?leri bakanlar? toplant?s?n?n ve 28 Eylül'de Türkiye ve Irak'?n aralar?nda yapt?klar? güvenlik anla?mas?n?n son derece önemli geli?meler oldu?unu bildirdi.

Raporda ba?kent Ba?dat d???nda Kerkük ve Musul'da da ?iddet olaylar?n?n
ya?and??? belirtildi. BM Genel Sekreteri Ban, Güvenlik Konseyi'nin, BM'nin Irak'taki rolünü art?ran ve 10 A?ustos'ta kabul edilen 1770 say?l? karar? kapsam?nda haz?rlad??? raporda, 5 Temmuz'dan bu yana Irak'taki geli?melerle ilgili bilgi verdi. Konseye sunulan raporun ''önemli bölgesel geli?meler k?sm?nda'', Irak Ba?bakan? Nuri El Maliki'nin 7 A?ustos'ta Türkiye'yi ziyaret etti?i ve iki ülke aras?nda terörizm ve örgütlü suçlarla mücadele için bir i?birli?i anla?mas? çerçevesi üzerinde çal??malar yap?ld??? hat?rlat?ld?.

Raporda, bu ziyaretin ard?ndan Türkiye ve Irak'?n içi?leri bakanlar?n?n 28
Eylül'de s?n?r güvenli?ini art?rma amac?yla bir anla?ma imzalad?klar? belirtildi.
Raporun ''gözlemler'' k?sm?nda ise Irak'?n kom?u ülkelerinin Irak ile ilgili
yap?c? tutumlar?n?n Irak'?n istikrar? için hayati oldu?u, Irak'?n kendi ba??na
zorluklarla ba?etmesinin mümkün olmad??? kaydedildi. Ban, Irak'ta kötüye giden durumu durdurman?n Irak'?n tüm kom?u ülkelerinin yarar?na oldu?unu belirtti?i raporunda, bölgesel i?birli?inin öneminin alt?n? çizdi. Bu kapsamda ?stanbul'da kas?m ay?nda yap?lacak Irak'?n kom?ular? geni?letilmi? d??i?leri bakanlar? toplant?s?n?n son derece önem ta??d??? ifade edildi.

Kaynak: A.A.

Al?nt?
 
Üst