Behçet hastal???

HaldunS

New member
Katılım
12 Eki 2007
Mesajlar
162
Tepkime puanı
0
Puanları
0
Konum
Eski?ehir
Ekli dosyayı görüntüle 93

Prof. Dr. Hulusi Behçet
1889-1948

Behçet Hastal??? veya Sendromu [H. Behçet, Türk dermatolog, 1889-1948] Nedeni bilinmeyen ve bir çok sistemi tutan bir hastal?k, özellikle genç erkeklerde s?kt?r, a??z içi ve cinsel bölge yaralar?, göz bozukluklar?, eklem tutulmas?, tromboflebit ve baz? nörolojik bozukluklarla kendini gösterir.


BEL?RT?LER

A??z Yaralar? (Aftlar)
Ekli dosyayı görüntüle 94
A??z yaralar?na hemen hemen her hastada rastlan?r. Bununla birlikte % 1-3 gibi az bir k?s?m hastan?n a??zda yara ?eklinde bir belirtiyi hiç göstermeksizin, sendromun di?er belirtilerini gösterdi?i de bilinir. Bu yaralar genellikle sendromun ilk belirtisi olmaktad?rlar. Di?er belirtiler ortaya ç?kmadan y?llarca yaln?z aft yak?nmas? bulunan hastalar seyrek de?ildir. Behçet'te a??z yaralar?n?n büyük ço?unlu?u, s?k gözlenen bir hastal?k olan tekrarlay?c? aftlardan ay?rt edilemez ise de, çok say?da olmalar? ve daha s?k nüks etmeleri gibi farkl?l?klar vard?r. Behçet'teki aftlar genellikle ayda bir veya birkaç kez tekrar eder ve birkaç gün ile bir hafta içinde iyile?irler. Say?lar? birkaç tane olup, zaman zaman a?r? hissine yol açabildiklerinden hastan?n beslenmesini zorla?t?rabilirler.

Cinsel Bölge Yaralar? (Genital ülserler)
Ekli dosyayı görüntüle 95 Ekli dosyayı görüntüle 96
Cinsel bölge yaralar? küçük, deriden kabar?k k?rm?z?l?k veya sivilce halinde ba?lar, ve bunu çabucak, z?mbayla delinmi? gibi görünümde ve yava? iyile?en yaran?n geli?mesi izler (Soldaki resim). Bu yaralar hemen hemen her zaman yerlerinde iz bar?karak iyile?irler. Sa?daki resimde bir yara sonras? kalm?? iz görülmektedir. Cinsel bölge yaralar? aftlara k?yasla, say?ca daha azd?r ve daha uzun sürede iyile?irler.

Behçet sendromunda cinsel bölge d???nda da benzer yaralar gözlenebilir. Koltuk altlar?, kas?klar gibi büyük k?vr?m yerlerinde, sivilce ?eklindeki belirtilerin patlamas?yla ortaya ç?kan bu tür yaralara hastalarda zaman zaman rastlanabilir.

Deriye Ait Belirtiler

Behçet sendromundaki deri belirtileri üç tipe ayr?labilir:
(i) k?rm?z? ve a?r?l? yumrular ?eklindeki belirtiler;
(ii) sivilce benzeri belirtiler;
(iii) deri damarlar?n?n hastalanmas?yla ilgili belirtiler.

* Yumrulu Belirtiler:


Genellikle birdenbire ortaya ç?kan, yuvarlak veya oval, f?nd?k ile ceviz aras?nda de?i?en büyüklükte, parlak k?rm?z?, duyarl?, a?r?l? belirtilerdir. Bazen bir toplardamar? izliyormu? görünümde sertlikler geli?tirebilirler. Özellikle bacaklarda yerle?irler. 10-15 gün içinde, yara haline dönmeden, bazen yerlerinde hafif bir leke b?rakarak iyile?irler.

* Sivilce Benzeri Belirtiler:


Mikropsuz cerahatli sivilceler ?eklinde görülürler. Ense, s?rt, yüz, gö?üs, kollar ve bacaklar, kalçalar, kas?klar ve cinsel bögede yerle?irler. Olgular?n % 60-85'inde gözlenir. Görünüm aç?s?ndan di?er nedenlerle meydana gelen sivilcelerden hiç bir farklar? yoktur. Bu nedenle ancak hastal???n ba?ka belirtileri de varsa tan? aç?s?ndan de?er ta??r.


Paterji (Derinin Özgün Olmayan Reaksiyonu)


Bu test, Behçet sendromlu hastan?n önkol derisine steril bir i?ne bat?r?larak yap?l?r. Reaksiyonun olu?abilmesi için i?nenin dermis ad? verilen katmana kadar girmesi gereklidir. 24 saatte belirginle?ip 48 saatte maksimum olan reaksiyonda önce k?rm?z? bir halka ile çevrili, 1-2 mm'lik bir kabar?kl?k belirir. Öyle kalabildi?i gibi ço?u kez 1-5 mm'lik bir steril cerahatli sivilce haline döner. Yandaki ?ekilde böyle bir reaksiyon görülmektedir. Türk Behçetlilerde özgüllü?ü ve duyarl?l??? oldukça yüksek bir test olarak kullan?labilmektedir. Türkiye, Japonya ve di?er Akdeniz ülkelerinde pozitiflik oran?n?n % 50-80 olmas?na kar??n, ?ngiltere ve Amerika'da pozitifli?e pek rastlanmaz. Test erkeklerde kad?nlara k?yasla daha ?iddetlidir, ancak paterji pozitifli?i ile hastal???n klinik ?iddeti aras?nda bir ili?ki yoktur.

Göz Belirtileri
Ekli dosyayı görüntüle 97
En önemli organ tutulmalar?ndan biri olan gözdeki iltihaplanma hastalar?n yar?s?nda tespit edilir. Gözde kanlanma ve bulan?k görme ?eklinde kendini gösterir. Erkeklerde ve genç ki?ilerde göz hastal??? daha s?k ve seyri daha a??rken, kad?nlarda ve ya?l?larda ise daha seyrek ve daha hafiftir. Göz belirtileri, de?i?ik ?ekillerde olabilmektedir. Yandaki resimde okla gösterilen, hastal???n ilk tan?mlanan bulgular?ndan biri olan hipopiyon'dur. Göz tutulmas? bulunan hastalar?n ancak % 10-20'sinde körlü?e kadar gidebilen a??r bir seyir söz konusudur.


Eklem Belirtileri

Hulusi Behçet, bu sendromu tan?mlad?ktan bir sene sonra, 1938'de hastalar?nda romatoid a?r?lardan bahsederek ilk kez eklem tutulmas?n? da bildirmi?tir. Behçet hastalar?n?n hemen hemen yar?s?nda görülen eklem tutulmas? hastal???n ana yak?nma ve bulgular?ndan bir tanesidir. Bu tutulma eklem a?r?s? ?eklinde olabilece?i gibi, daha s?kl?kla eklem ?i?mesi ?eklinde kar??m?za ç?kar. Bu durum ortaya ç?kt??? zaman eklemde a?r?, ?i?lik ve hareket k?s?tl?l??? olmas?na ra?men k?zar?kl??a pek rastlanmaz. Tutulan eklemler, en s?k dizler olup onu s?ras?yla ayak bile?i, el bile?i ve dirsek takip eder. ?ekil bozuklu?u pek yapmaz ve genellikle 1-2 hafta içinde kendili?inden iyile?ir.

Damar Belirtileri

Behçet sendromunda toplardamarlar?n tutulmas? s?k, atardamarlar?n ise seyrektir. Tromboflebit genelde hastalar?n dörtte birinde ve hemen hemen her zaman erkeklerde görülürken kad?nlarda çok seyrek gözlenir. Bacakta ?i?lik ?eklinde kendini gösterir. En s?k olarak yüzeyel veya derin tromboflebit ?eklinde kar??m?za ç?kar. Özellikle bacaklardaki tromboflebit uzun sürdü?ü zaman zor iyile?en bacak yaralar?na neden olur.

Sinir Sistemi Belirtileri

Hastalarda ?iddetli ba? a?r?s?, çift görme, kol veya bacaklarda uyu?ukluk, kuvvetsizlik, dengede güçlük gibi yak?nmalar olabilir. Merkezi sinir sistemi tutulmas? dü?ük oranda görülür.

Mide-barsak Belirtileri

Kar?n a?r?s?, ishal gibi belirtiler görülebilir. Barsaklarda yaralar olabilir. Türkiye'de Behçet'li hastalarda oldukça seyrek görülür. Bu tür belirtiler, Japonya'da s?kt?r.


Al?nt?
 
Üst